VirginiaChild Custody Law

Avsnitt(er):
VA. CODE ANN. § 20-124.2; 20-124.3

A. I alla fall där vårdnad om eller umgänge med minderåriga barn är en fråga, oavsett om det är i en krets- eller distriktsdomstol, ska domstolen tillhandahålla ett snabbt avgörande, efter vederbörligt övervägande av alla fakta, av vårdnads- och umgängesarrangemang, inklusive stöd och underhåll för barnen, före andra överväganden som uppkommer i ärendet. Domstolen kan utfärda ett beslut om att låta målet vara anhängigt i enlighet med § 20-103. Förfarandena för att fastställa vårdnads- och umgängesarrangemang ska i den mån det är praktiskt möjligt och förenligt med rättvisans syften bevara familjemedlemmarnas värdighet och resurser. Medling ska vid behov användas som ett alternativ till rättegång. När medling används i vårdnads- och umgängesärenden kan målen omfatta utarbetande av ett förslag om barnets boende och omvårdnadsarrangemang och om hur tvister mellan föräldrarna ska hanteras i framtiden.B. När domstolen beslutar om vårdnad ska den i första hand ta hänsyn till barnets bästa. Domstolen ska se till att minderåriga barn har täta och kontinuerliga kontakter med båda föräldrarna, när det är lämpligt, och uppmuntra föräldrarna att dela på ansvaret för att uppfostra sina barn. När det gäller förhållandet mellan föräldrarna ska det inte finnas någon presumtion eller laglig slutsats till förmån för någon av dem. Domstolen ska ta vederbörlig hänsyn till föräldra- och barnförhållandets företräde, men kan, om den visar med klara och övertygande bevis att barnets bästa skulle tillgodoses genom detta, tilldela vårdnad eller umgänge till någon annan person med ett legitimt intresse. Domstolen kan bevilja gemensam vårdnad eller ensam vårdnad.B1. I alla mål eller förfaranden som rör vårdnad om eller umgänge med ett barn kan domstolen, när det gäller en förälder, efter eget gottfinnande använda uttrycket ”föräldratid” som synonymt med uttrycket ”umgänge”.C. Domstolen kan besluta att underhållsbidrag ska betalas för alla parternas barn. På begäran av endera parten får domstolen besluta att sådana underhållsbetalningar ska göras till ett särskilt behovstorg eller ett ABLE-sparkonto enligt definitionen i § 23.1-700. Domstolen ska också besluta att underhållsbidrag ska fortsätta att betalas för alla barn över 18 år som i) studerar på heltid i gymnasiet, ii) inte försörjer sig själv och iii) bor i hemmet hos den part som söker eller får underhållsbidrag tills barnet fyller 19 år eller tar examen från gymnasiet, beroende på vad som inträffar först. Domstolen kan också besluta att underhållsbidrag ska betalas eller fortsätta att betalas för varje barn över 18 år som a) är allvarligt och permanent mentalt eller fysiskt funktionshindrat, och ett sådant funktionshinder förelåg innan barnet fyllde 18 år eller 19 år om barnet uppfyllde kraven i punkterna i, ii och iii, b) inte kan leva självständigt och försörja sig självt och c) är bosatt i hemmet hos den förälder som söker eller tar emot underhållsbidrag. Dessutom kan domstolen bekräfta en bestämmelse eller ett avtal mellan parterna som förlänger en underhållsskyldighet efter den tidpunkt då den annars skulle ha upphört i enlighet med lagen. Domstolen ska inte ha befogenhet att besluta om underhållsbidrag för barn som ska betalas av en avliden parts dödsbo. Domstolen kan utfärda sådana ytterligare beslut som den anser vara lämpliga när det gäller underhåll till de minderåriga barnen, inklusive ett beslut om att endera parten eller båda parterna ska tillhandahålla sjukförsäkring eller kontant medicinskt stöd, eller bådadera.D. I alla fall där vårdnaden om eller umgänget med minderåriga barn är föremål för diskussion, oavsett om det är i en krets- eller distriktsdomstol, får domstolen besluta om en oberoende psykologisk eller mental utvärdering för att hjälpa domstolen att fastställa barnets bästa. Domstolen får utfärda ett sådant beslut som den anser lämpligt om att parterna ska betala kostnaderna för utvärderingen.E. Domstolen ska ha fortsatt befogenhet och jurisdiktion att utfärda ytterligare beslut som är nödvändiga för att genomföra och verkställa beslut som utfärdats i enlighet med detta avsnitt eller § 20-103, inklusive befogenhet att bestraffa som förakt för domstolen varje uppsåtlig underlåtenhet från en parts sida att följa bestämmelserna i beslutet. En förälder eller annan person som har legal vårdnad om ett barn kan ansöka hos domstolen om att förbjuda och domstolen kan utfärda ett föreläggande om att förbjuda en förälder till barnet att lämna in en ansökan om vårdnad och umgänge med barnet under en tidsperiod på upp till tio år, om detta är till barnets bästa och om denna förälder har dömts för ett brott enligt lagarna i samväldet eller en väsentligt likartad lag i en annan delstat, Förenta staterna eller någon annan utländsk jurisdiktion, som utgör (i) mord eller frivillig dråp, eller försök, konspiration eller uppmaning att begå ett sådant brott, om offret för brottet var ett barn till föräldern, ett barn som föräldern var bosatt med när brottet begicks, eller barnets andra förälder, eller (ii) grov misshandel med allvarlig kroppsskada, grov kroppsskada med allvarlig kroppsskada eller grovt sexuellt övergrepp, om offret för brottet var ett barn till föräldern eller ett barn med vilket föräldern var bosatt vid tidpunkten för brottet. När ett sådant yrkande om att förbjuda att ett yrkande om vårdnad och umgänge lämnas in ska domstolen utse en målsägandebiträde för barnet i enlighet med § 16.1-266.F. I alla vårdnads- eller besöksmål eller förfaranden där ett beslut som förbjuder en part att hämta barnet från skolan har utfärdats i enlighet med detta avsnitt eller § 20-103, ska domstolen beordra en part i ett sådant mål eller förfarande att tillhandahålla en kopia av ett sådant vårdnads- eller besöksbeslut till den skola där barnet är inskrivet inom tre arbetsdagar efter det att parten har mottagit ett sådant vårdnads- eller besöksbeslut.Om ett beslut om vårdnad påverkar inskrivningen i skolan av det barn som omfattas av vårdnadsbeslutet och förbjuder en part att hämta barnet från skolan, ska domstolen beordra en part att lämna en kopia av vårdnadsbeslutet till den skola där barnet kommer att vara inskrivet inom tre arbetsdagar efter det att parten har mottagit beslutet. Ett sådant beslut som ålägger en part att tillhandahålla en kopia av ett sådant vårdnads- eller umgängesbeslut ska vidare kräva att parten, vid varje senare ändring av barnets skolinskrivning, tillhandahåller en kopia av vårdnads- eller umgängesbeslutet till den nya skola där barnet senare skrivs in inom tre arbetsdagar efter inskrivningen.Om domstolen fastställer att en part inte kan överlämna vårdnads- eller besöksordern till skolan, ska parten ge domstolen namnet på skolans rektor och adress, och domstolen ska se till att ordern skickas med första klassens post till skolans rektor.Ingenting i detta avsnitt ska tolkas så att det innebär att skolpersonal är skyldig att tolka eller verkställa villkoren i en sådan vårdnads- eller besöksorder.När domstolen fastställer barnets bästa i syfte att fastställa vårdnads- eller besöksarrangemang, inklusive eventuella pendente lite-beslut i enlighet med § 20-103, ska den ta hänsyn till följande:1. Barnets ålder och fysiska och psykiska tillstånd, med vederbörlig hänsyn till barnets föränderliga utvecklingsbehov;2. Varje förälders ålder och fysiska och psykiska tillstånd;3. Förhållandet mellan varje förälder och varje barn, med vederbörlig hänsyn till det positiva engagemanget i barnets liv, förmågan att korrekt bedöma och tillgodose barnets känslomässiga, intellektuella och fysiska behov. 4. Barnets behov, med vederbörlig hänsyn till andra viktiga relationer för barnet, inklusive, men inte begränsat till, syskon, kamrater och medlemmar av den utvidgade familjen. Den roll som varje förälder har spelat och kommer att spela i framtiden när det gäller barnets uppfostran och vård. 6. Varje förälders benägenhet att aktivt stödja barnets kontakt och relation med den andra föräldern, inklusive om en förälder på ett orimligt sätt har nekat den andra föräldern tillgång till eller besök med barnet7. Varje förälders relativa vilja och visade förmåga att upprätthålla en nära och fortlöpande relation med barnet och varje förälders förmåga att samarbeta och lösa tvister i frågor som rör barnet. Barnets rimliga önskemål, om domstolen anser att barnet har en rimlig intelligens, förståelse, ålder och erfarenhet för att uttrycka ett sådant önskemål9. Eventuell historia av familjeövergrepp enligt definitionen i § 16.1-228 eller sexuella övergrepp. Om domstolen finner en sådan historia får domstolen bortse från faktorerna i underavdelning 6, och10. Domaren ska muntligen eller skriftligen meddela parterna grunderna för sitt beslut. Utom i fall av samtyckesbeslut om vårdnad och umgänge ska detta meddelande innehålla domarens slutsatser om de relevanta faktorer som anges i detta avsnitt. 1994, c. 769; 1999, c. 634; 2000, c. 466; 2004, c. 221; 2009, c. 684; 2012, c. 358.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.