Usługa SQL Server Browser musi być wyłączona, jeśli jej użycie nie jest konieczne…

Przeglądarka SQL Server Browser upraszcza administrację SQL Server, zwłaszcza gdy wiele instancji SQL Server współistnieje na tym samym komputerze. Unika konieczności twardego przypisywania numerów portów do instancji oraz ustawiania i utrzymywania tych numerów portów w systemach klienckich. Umożliwia administratorom i uprawnionym użytkownikom odkrywanie instancji systemu zarządzania bazą danych oraz obsługiwanych przez nie baz danych poprzez sieć. Wygoda ta stwarza również możliwość uzyskania wiedzy o dostępnych zasobach SQL Server przez osoby niepowołane. Dlatego należy zastanowić się, czy SQL Server Browser jest potrzebny. Zazwyczaj, jeśli zainstalowana jest tylko pojedyncza instancja, wykorzystująca domyślną nazwę (MSSQLSERVER) i przypisany port (1433), Przeglądarka nie wnosi żadnej wartości dodanej. Im bardziej złożona instalacja, tym bardziej prawdopodobne jest, że SQL Server Browser będzie pomocny.Wymaganie to nie ma na celu zakazania korzystania z usługi Browser w jakichkolwiek okolicznościach; wzywa raczej administratorów i kierownictwo do rozważenia, czy korzyści z jej użycia przeważają nad potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.