Growth Equity: Turns Out, It’s All About the Growth

Growth equity, naszym zdaniem, jest atrakcyjną strategią dla inwestorów i ważnym elementem programu inwestycji prywatnych. Dla przypomnienia, w naszym komentarzu do rynku amerykańskiego z 2013 r., zatytułowanym „Growth Equity Is All Grown Up”, zdefiniowaliśmy „klasyczną” inwestycję typu growth equity jako posiadającą większość, jeśli nie wszystkie, z poniższych cech:

 • Founder-owned
 • No prior institutional capital
 • No, or limited, leverage
 • Proven business model (established product and/or technology, and existing customers)
 • Substantial organic revenue growth (usually in excess of 10%; often more than 20%)
 • EBITDA 1 positive, or expected to be so within 12-18 months.

Wynikająca z tej strategii ekspozycja na lekko lewarowane spółki rosnące w rozwijających się obszarach gospodarki może okazać się dość odporna podczas spowolnienia, z których jedno może nie być odległe, biorąc pod uwagę dojrzałość obecnej ekspansji gospodarczej. Nasze dane dotyczące wskaźników operacyjnych wykazały, że spółki portfelowe Growth Equity zwiększyły przychody i EBITDA nawet podczas globalnego kryzysu finansowego (GFC) w latach 2007-2009. Co więcej, growth equity oferuje inwestorom profil inwestycyjny odmienny od swoich braci z sektora venture i buyout: potencjał wzrostu stopy zwrotu bardziej zbliżony do venture, ale przy niższych stratach niż w przypadku buyoutów. Inwestorzy powinni zwrócić na to uwagę i rozważyć inwestycje typu growth equity jako atrakcyjne uzupełnienie istniejących inwestycji prywatnych.

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza danych dotyczących wskaźników operacyjnych dostarczonych przez menedżerów potwierdza, że podstawowe cechy inwestycji typu growth equity pozostają niezmienione w stosunku do tego, co opisywaliśmy w naszych wcześniejszych badaniach. Jednak obszar ten nadal dojrzewa, a konkurencja się nasila; dowodem na to są szybko rosnące ceny wejścia na rynek. Nasze dane wskazują jednak na ograniczoną korelację pomiędzy cenami wejścia a wynikami inwestycyjnymi. Lepszym predyktorem zwrotu z inwestycji jest zdolność menedżera do utrzymania lub przyspieszenia wzrostu przychodów po inwestycji. Nie jest to łatwe i może nastąpić dopiero po znalezieniu najlepszych firm i przekonaniu ich do przyjęcia kapitału, co jest dwoma ważnymi warunkami wstępnymi udanej strategii growth equity. Oczekujemy, że możliwości poinwestycyjne będą coraz ważniejszym wymiarem, w którym zarządzający będą musieli się wyróżniać.

Growth Equity Lives Up to Its Name

Ekspozycja na szybko rozwijające się spółki jest atrakcyjnym elementem growth equity, a dane Cambridge Associates dotyczące wskaźników operacyjnych potwierdzają to założenie. W naszych wcześniejszych badaniach definiowaliśmy spółki typu growth equity jako te, których roczny wzrost przychodów przekraczał 10%, a często przekraczał 20%. W oparciu o nasze dane z lat 2008-2017, 2 spółki typu growth equity generowały średni roczny wzrost przychodów na poziomie 17,2%, co stanowi ponad dwukrotność wzrostu spółek typu buyout i ponad trzykrotność wzrostu spółek publicznych. Chociaż wielu menedżerów growth equity dąży do jeszcze wyższego wzrostu, okazuje się, że 20% wzrost przychodów jest charakterystyczny (wykres 1).

RYSUNEK 1 AVERAGE ANNUAL REVENUE GROWTH RATE
As of December 31, 2017 – Percent (%)

Źródła: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z raportami zarządzających inwestycjami), FactSet Research Systems oraz Frank Russell Company.
Notatki: Wartości odstające zostały zidentyfikowane i wykluczone, a ta sama metodologia została zastosowana do sektora private equity i spółek publicznych. Firmy będące własnością kapitału prywatnego zostały zidentyfikowane na podstawie strategii menedżera. Analiza obejmuje 1 383 transakcje wykupu i 600 transakcji typu growth equity z lat 2008-17.

W uczciwości, wzrost ten jest często oparty na mniejszej podstawie; w każdym roku od 2008 do 2017, mediana 12-miesięcznego poziomu przychodów (LTM) na wejściu dla inwestycji typu growth equity była w przybliżeniu 15%-42% wielkości spółek wykupu w naszej bazie danych metryk operacyjnych. Niemniej jednak silniejszy wzrost jest nadal znaczący, a w szczególności spółki typu growth equity również odnotowały średni dodatni wzrost przychodów w 2009 r. podczas GFC, w przeciwieństwie do malejących przychodów spółek wykupionych i publicznych.

EBITDA Growth Is More Muted

Podobnie jak trajektoria przychodów, spółki typu growth equity wykazywały silniejszy wzrost EBITDA niż ich odpowiedniki wykupione (wykres 2). Jednak przewaga firm typu growth equity jest mniej wyraźna w odniesieniu do wzrostu EBITDA, co wynika z tendencji firm wspieranych przez growth equity do inwestowania w celu zwiększenia przychodów. Podobnie jak spółki wspierane przez venture capital, wiele spółek na etapie growth equity inwestuje intensywnie we wzrost, z tą jednak zasadniczą różnicą, że spółki growth equity często same finansują ten wzrost, zanim otrzymają kapitał instytucjonalny. Ponoszenie znaczących strat operacyjnych przez dłuższy okres czasu często nie jest rozwiązaniem dla spółki typu growth equity ze względu na brak kapitału zewnętrznego; spółki te koncentrują się na jak najszybszym osiągnięciu rentowności (lub bliskiej rentowności). Wiele spółek typu growth equity ma dodatnią EBITDA, ale często działają blisko progu rentowności, gdy przyjmują inwestycję od inwestora typu growth equity.

FIGURE 2 AVERAGE ANNUAL EBITDA GROWTH RATE
As of December 31, 2017 – Percent (%)

Sources: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z raportami zarządzających inwestycjami), FactSet Research Systems oraz Frank Russell Company.
Notatki: Wartości odstające zostały zidentyfikowane i wykluczone, a ta sama metodologia została zastosowana do sektora private equity i spółek publicznych. Firmy będące własnością kapitału prywatnego zostały zidentyfikowane na podstawie strategii zarządzającego. Analiza obejmuje 1 321 transakcji wykupu i 395 transakcji typu growth equity z lat 2008-17.

Po dokonaniu inwestycji, wspierane instytucjonalnie spółki typu growth equity często dodają zasoby, infrastrukturę i systemy w celu wsparcia działalności przed oczekiwanym wzrostem górnej linii. Może to prowadzić do obniżenia marży EBITDA w ciągu pierwszego roku do dwóch lat od inwestycji. Ta „krzywa j” EBITDA (lub być może „krzywa g”, biorąc pod uwagę, że straty są ponoszone w dążeniu do wzrostu) nie jest niczym niezwykłym, ale inwestorzy powinni uważnie monitorować wskaźniki operacyjne spółki portfelowej w poszukiwaniu dowodów na to, że firma zaczyna czerpać korzyści z dodatkowych inwestycji i odpowiednio się skaluje. Podejście to kontrastuje z instytucjonalnie wspieranymi spółkami typu leveraged buyout, w przypadku których cięcia kosztów i efektywność operacyjna zidentyfikowane podczas badania due diligence są realizowane wkrótce po dokonaniu inwestycji, co zazwyczaj skutkuje wzrostem EBITDA (rysunek 3).

FIGURE 3 GROWTH EQUITY PORTFOLIO COMPANY LIFECYCLE
Illustration

Źródło: Cambridge Associates LLC.

Growing Companies Yield Better Results

Osiągnięcie znaczącego sukcesu inwestycyjnego w inwestycji typu growth equity wymaga kontynuacji, a najlepiej przyspieszenia wzrostu w okresie trwania inwestycji. Można założyć, że im bardziej spółka jest w stanie zapewnić trwały wzrost przychodów i/lub EBITDA, tym większe prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku inwestycji (pod warunkiem, że cena wejścia jest odpowiednia, co omówimy później). Badanie zrealizowanych wielokrotności zainwestowanego kapitału (MOIC) pogrupowanych według tempa wzrostu przychodów potwierdza tę hipotezę. Około dwie trzecie spółek kapitałowych o wysokim wzroście i zrealizowanym wzroście (tj. tych, które odnotowały ponad 20% roczny wzrost przychodów) osiągnęło MOIC brutto na poziomie 2,0x lub wyższym w momencie wyjścia; nieco ponad 40% wszystkich analizowanych inwestycji należało do kategorii wzrostu przychodów powyżej 20%. Dla kontrastu, prawie dwie trzecie spółek nierosnących zostało zrealizowanych poniżej kosztów. Około 15% zrealizowanych spółek typu growth equity należało do tej kategorii (wykres 4).

FIGURE 4 US GROWTH EQUITY: REALIZED MOIC BY REVENUE GROWTH
As of December 31, 2017

Sources: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z raportami zarządzających inwestycjami).
Notatki: Wykres przedstawia odsetek transakcji generujących różne zrealizowane wielokrotności zainwestowanego kapitału (MOIC) w ramach kategorii CAGR przychodów. Uniwersum obejmuje 304 w pełni zrealizowane amerykańskie transakcje typu growth equity, nie wykluczając wartości skrajnych, które zostały zamknięte w latach 2002-2017. CAGR jest obliczany od daty inwestycji do daty wyjścia.

But Growth Does Not Come Cheap

Headline returns look compelling, but entry valuations have risen significantly in recent years. Jak pokazano na wykresie 5, inwestycje w akcje wzrostowe charakteryzowały się znacznie wyższą wielokrotnością ceny zakupu LTM EBITDA niż inwestycje typu buyout i spółki z indeksu Russell 2500™ w każdym roku od 2008 r., a premia ta ogólnie wzrosła od 2010 r. W rzeczywistości od 2010 do 2017 r. średnia wielokrotność ceny zakupu dla inwestycji typu growth equity wzrosła o ponad 75% do 18,0 razy LTM EBITDA. Dla kontrastu, inwestycje typu buyout doświadczyły prawie 50% wzrostu do 11,2x, a spółki publiczne w indeksie Russell 2500™ odnotowały wzrost o 35% do 12,6x.

FIGURE 5 AVERAGE LTM EBITDA PURCHASE PRICE MULTIPLES
As of December 31, 2017 – Enterprise Value/EBITDA

Sources: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z raportami zarządzających inwestycjami), FactSet Research Systems oraz Frank Russell Company.
Notatki: Wartości odstające zostały zidentyfikowane i wykluczone, a ta sama metodologia została zastosowana do sektora private equity i spółek publicznych. Firmy będące własnością kapitału prywatnego zostały zidentyfikowane na podstawie strategii zarządzającego. Analiza obejmuje 1 408 transakcji wykupu i 393 transakcji typu growth equity z lat 2008-17.

Ponieważ firmy wspierane przez growth equity są zazwyczaj samofinansujące i mogą działać na „sztucznie niskim” poziomie EBITDA, wyceny inwestycyjne dla tej strategii są często wyrażane jako wielokrotność przychodów. Mnożniki cen zakupu przychodów również potwierdzają coraz droższe środowisko (wykres 6). Od 2010 r. średnie mnożniki cen zakupu przychodów LTM wzrosły z 2,9x do 4,9x w 2017 r., znacznie przekraczając wyceny spółek publicznych w indeksie Russell 2500™, które generalnie mieściły się w przedziale od 2.0 razy do 3,3 razy LTM przychodów.

RYSUNEK 6 AVERAGE LTM REVENUE PURCHASE PRICE MULTIPLES
As of December 31, 2017 – Enterprise Value/Revenue

Źródła: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z raportami zarządzających inwestycjami), FactSet Research Systems oraz Frank Russell Company.
Notatki: Wartości odstające zostały zidentyfikowane i wykluczone, a ta sama metodologia została zastosowana do sektora private equity i spółek publicznych. Spółki będące własnością kapitału prywatnego zostały zidentyfikowane na podstawie strategii zarządzającego. Analiza danych prywatnych obejmuje 655 transakcji typu growth equity z lat 2008-17.

Is the Price Right? Yes, if You Keep Growing

Wzrastające wyceny na wejściu są dziś powszechnym zmartwieniem inwestorów, szczególnie na etapie wzrostu, gdzie wzrosty są najbardziej wyraźne. Jednakże, w niektórych przypadkach, wysokie wyceny na wejściu mogą być uzasadnione, jeśli spółka portfelowa wykazuje silny wzrost lub jeśli zarządzający inwestycją może przyspieszyć wzrost po dokonaniu inwestycji. Aby to zilustrować, skonstruowaliśmy dwa przykłady „od kuchni”, jeden wzrostowy, a drugi wykupowy, które zostały podsumowane na Rysunku 7. Dane wejściowe dla tych modeli inwestycyjnych zostały oparte na informacjach z Cambridge Associates LLC Private Investments Database i typowych elementach związanych ze strategiami growth equity i buyout:

 • Mnożniki przychodów wejściowych i ceny zakupu EBITDA to średnie z 2017 roku (najnowsze dostępne dane). W żadnym z modeli nie założono ekspansji wielokrotności przy wyjściu.
 • Debt/EBITDA to średnie z 2018 r. od początku roku do dnia dzisiejszego ze Standard & Poor’s Leveraged Commentary & Data. Modele zakładają, że wielokrotność długu/EBITDA jest utrzymywana na stałym poziomie.
 • Roczny wzrost przychodów reprezentuje najnowszą pięcioletnią średnią.
 • Marże EBITDA na wejściu to średnie z 2017 roku. Zakłada się, że rozszerzenie marży EBITDA wynosi 5% dla spółki typu growth equity i 10% dla spółki typu buyout, aby odzwierciedlić omówiony wcześniej wpływ „krzywej g”.

RYSUNEK 7 TYPOWE ZWROTY Z INWESTYCJI: GROWTH EQUITY VS BUYOUT
Przykładowa analiza modelu

Źródła: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z raportami zarządzających inwestycjami) oraz Standard & Poor’s.

Przykłady te ilustrują, że pomimo znacznie wyższej wyceny wejściowej, inwestycja typu growth equity generuje wyższy zwrot w tym samym okresie czasu. Oczywiście, kluczem do wyższej stopy zwrotu z inwestycji typu growth equity jest solidny poziom wzrostu, znacznie przewyższający inwestycję typu buyout. Utrzymanie tego wysokiego poziomu wzrostu nie jest trywialne (podobnie jak znaczne poprawienie marż w przypadku wykupu lewarowanego, którego wzrost jest zaledwie jednocyfrowy).

W początkach growth equity, menedżerowie identyfikowali spółki na początkowych etapach ich trajektorii wzrostu i rozwijali przekonanie o perspektywach przyszłego wzrostu. Zazwyczaj zaangażowanie w działalność spółki po dokonaniu inwestycji było niewielkie, jeśli w ogóle miało miejsce, a zyski były w dużej mierze funkcją „postawienia na właściwego konia”. Dziś nie wystarcza już dobrze poinformowany underwriting. Menedżerowie zarządzający kapitałem wzrostowym muszą być przygotowani na dostarczanie aktywnych możliwości dodawania wartości po inwestycji, takich jak rekrutacja, rozwój biznesu, planowanie produktu i doradztwo w zakresie fuzji & przejęć, między innymi w celu napędzania wzrostu w transakcjach, które mogą być „doskonale wycenione” (lub w celu wsparcia słabnącego wzrostu). Menedżerowie posiadający lub rozwijający specjalistyczną wiedzę branżową są prawdopodobnie w lepszej pozycji, aby przyczynić się do tworzenia wartości w dzisiejszych czasach. Założyciele spółek docelowych coraz częściej oczekują, że te kompetencje będą towarzyszyć kapitałowi prywatnemu.

Growth Equity’s Compelling Return Profile

Pod względem spektrum inwestycji prywatnych, growth equity plasuje się pomiędzy venture capital a wykupami i oferuje połączenie lepszych aspektów obu tych rodzajów inwestycji: potencjał zwrotu w górę podobny do venture, ale z niższymi stratami wykupów. Jak widać na wykresie 8, stopy zwrotu na poziomie funduszy kapitału wzrostu były wyższe niż venture capital we wszystkich okresach 15-letnich lub krótszych i były porównywalne z wykupami, ale przy innej charakterystyce spółek portfelowych (którą omówiliśmy wcześniej). Oczywiście, ze względu na ponadprzeciętne wyniki w połowie i pod koniec lat 90. XX wieku, amerykański venture capital błyszczy w najdłuższych okresach czasu.

RYSUNEK 8 US GROWTH EQUITY, BUYOUT, AND VENTURE CAPITAL PERIODIC RATES OF RETURN
As of June 30, 2018 – Periodic Rates of Return (%)

Source: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z danymi przekazanymi przez zarządzających inwestycjami).
Notatki: Analiza obejmuje 256 amerykańskich funduszy typu growth equity, 849 amerykańskich funduszy typu buyout oraz 1 806 amerykańskich funduszy typu venture capital. Okresowe zwroty z klas aktywów są łącznymi zwrotami dla każdej klasy aktywów, netto dla LP.

Ponieważ inwestycje typu growth equity są zazwyczaj w spółki, które wyeliminowały lub ograniczyły ryzyka wczesnego etapu – na przykład dowód koncepcji, technologia i przyjęcie – wykazują one niższą utratę wartości i straty kapitałowe w porównaniu z inwestycjami typu venture capital. Jednak element „bootstrapping” w spółkach typu growth equity i konieczność wczesnego osiągnięcia rentowności, ze względu na niższy poziom inwestycji zewnętrznych, może również oznaczać, że produkt lub usługa mogą być mniej rewolucyjne niż w przypadku spółki wspieranej przez venture capital. W związku z tym, potencjał zwrotu w górę inwestycji w akcje wzrostowe może być mniej międzygwiezdny niż w przypadku venture capital.

W porównaniu z inwestycjami typu leveraged buyout, które są zdefiniowane przez wykorzystanie długu do osiągnięcia zysków, spółki typu growth equity stosują niewielką lub żadną dźwignię. Zamiast uszczuplać kapitał, aby spełnić zobowiązania dłużne, cały dostępny kapitał może być wykorzystany do napędzania operacji i inicjatyw rozwojowych. To właśnie inwestycja w podtrzymanie wzrostu powoduje, że inwestycje te wykazują większe zyski niż wykupy. Mimo to, inwestycje typu growth equity i wykupy lewarowane mają podobne statystyki utraty wartości i kapitału. Oba rodzaje inwestycji dotyczą spółek, które są w fazie rozwoju i mogą być sprzedane za co najmniej pewną wartość w scenariuszu bessy.

Komplementarny charakter wyników strategii growth equity w stosunku do jej siostrzanych strategii jest przedstawiony na dwa sposoby: porównawcze wyniki lepsze i gorsze (lub ich brak). We wszystkich trzech strategiach odsetek kapitału przynoszącego MOIC większy niż 5,0x wskazuje, co nie jest zaskakujące, że kapitał venture jest uzależniony od niewielkiego podzbioru inwestycji (8% kapitału) w zakresie połowy wartości, jaką dostarcza. Dla porównania, kapitał typu growth equity wygenerował 28% swojej całkowitej wartości z inwestycji o MOIC większym niż 5,0x, a wykupy wygenerowały zaledwie 18%. Zarówno growth equity (31%), jak i buyouts (35%) mają większy odsetek kapitału zainwestowanego w transakcje generujące węższe pasmo wyników (między 2x a 5x) niż venture capital (18%) (wykres 9).

FIGURE 9 INVESTMENT-LEVEL RETURNS DISPERSION
As of June 30, 2018 – Percent (%)

Source: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z raportami zarządzających inwestycjami).
Notatki: Kolumna zainwestowany kapitał pokazuje procent kapitału zainwestowanego w transakcje generujące określone mnożniki wartości całkowitej brutto (niezrealizowanej + zrealizowanej) (TVPI). Kolumna Wartość całkowita pokazuje procent wartości całkowitej (niezrealizowanej + zrealizowanej) wygenerowanej przez transakcje utrzymywane lub zrealizowane przy określonych mnożnikach wartości całkowitej. Analiza obejmuje 36 286 inwestycji venture capital; 4 248 inwestycji typu growth equity; oraz 9 240 inwestycji typu buyout przeprowadzonych w latach 1990-2016. Transakcje typu growth equity to transakcje zrealizowane przez firmy sklasyfikowane przez Cambridge Associates jako realizujące strategię inwestycyjną typu growth equity.

Gdybyśmy mieli zbudować 3 piramidę Maslowa dotyczącą inwestowania, pierwszym poziomem musiałoby być „zachowanie kapitału”. Rzeczywiście, wielu inwestorów w pierwszej kolejności skupia się na tym elemencie każdej prywatnej strategii inwestycyjnej, biorąc pod uwagę jej niepłynny charakter. Z tego punktu widzenia, inwestycje typu growth equity ponoszą mniejsze straty niż venture capital (Wykres 10) i są dość zbliżone do amerykańskich wykupów, przy czym w obu przypadkach wskaźnik zrealizowanych strat mieści się w dość wąskim przedziale 10%-15%, w porównaniu z 30%-35% w przypadku amerykańskiego venture capital. Innymi słowy, Growth Equity ponosi stratę na 13,7% swojego kapitału i uzyskuje ogólny zwrot z pozostałych 86,3%. Podobnie jest w przypadku wykupów. Z kolei venture capital ponosi stratę na 32,7% zainwestowanego kapitału i zarabia na ogólnym zwrocie z pozostałych 67,3%.

FIGURE 10 AGGREGATE CAPITAL LOSS RATIOS
As of June 30, 2018

Source: Cambridge Associates LLC Private Investments Database (zgodnie z raportami zarządzających inwestycjami).
Notatki: Analiza objęła 4 248 inwestycji typu growth equity, 36 286 inwestycji typu venture capital oraz 9 240 inwestycji typu leveraged buyout dokonanych w latach 1990-2016. Transakcje typu growth equity to transakcje zrealizowane przez firmy sklasyfikowane przez Cambridge Associates jako realizujące strategię inwestycyjną typu growth equity. Wskaźnik strat kapitałowych jest definiowany jako procent kapitału w transakcjach zrealizowanych poniżej kosztów, po odliczeniu wszelkich odzyskanych wpływów, w stosunku do całkowitego zainwestowanego kapitału.

Wniosek

Dane metryk operacyjnych Cambridge Associates wskazują, że fundamentalne cechy spółek portfelowych typu growth equity pozostają nienaruszone, a klasa aktywów nadal oferuje inwestorom atrakcyjny profil zwrotu, który łączy w sobie ochronę przed stratami w przypadku wykupów z pewnym potencjałem wzrostu w przypadku kapitału wysokiego ryzyka. Obecna ekspansja gospodarcza w USA weszła w 2018 r. w dziewiąty rok, co czyni ją drugą najdłuższą w historii i sugeruje, że spowolnienie może nadejść raczej wcześniej niż później. Ekspozycja Growth Equity na rosnące, lekko lewarowane firmy może być szczególnie atrakcyjna w środowisku recesyjnym.

Ale chociaż atrakcyjność szerokiej klasy aktywów Growth Equity jest oczywista, wybór menedżera pozostaje krytyczny, biorąc pod uwagę rozproszenie zwrotów, które jest nieodłączną częścią prywatnych strategii inwestycyjnych. Dzisiejsza branża akcji wzrostowych jest znacznie bardziej konkurencyjna niż ta, która była pionierem przez kilka firm w latach 80-tych i 90-tych. Firmy, które odniosą sukces zarówno dziś, jak i w przyszłości, będą musiały wzmocnić swoje wysiłki w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania za pomocą oprogramowania i analizy danych, a także rozwinąć solidniejsze możliwości tworzenia wartości dodanej po dokonaniu inwestycji w celu stymulowania wzrostu. Firmy posiadające specjalistyczną wiedzę branżową są w stanie lepiej poradzić sobie w tym konkurencyjnym środowisku. Silne doświadczenie branżowe i głębokie relacje specjalistów pozwalają im lepiej identyfikować i wygrywać najlepsze okazje, a także zapewniają specyficzne dla danej branży umiejętności operacyjne i strategiczne, które przyczyniają się do tworzenia wartości i udanego wyjścia z inwestycji.

Peter Mooradian, Dyrektor Zarządzający
Andrea Auerbach, Dyrektor Zarządzający
Caryn Slotsky, Senior Investment Director
Jacob Gilfix, Senior Investment Associate

Ujawnienia

IndeksyCambridge AssociatesCambridge Associates czerpie swój amerykański benchmark private equity z informacji finansowych zawartych w zastrzeżonej bazie danych funduszy private equity. Na dzień 30 czerwca 2018 r. baza danych obejmowała 1 481 amerykańskich funduszy typu buyouts, private equity energy, growth equity i mezzanine utworzonych w latach 1986-2018, o wartości 767 mld USD. Dziesięć lat temu, na dzień 30 czerwca 2018 r., indeks obejmował 876 funduszy, których wartość wynosiła 387 mld USD.

Cambridge Associates czerpie swój amerykański benchmark venture capital z informacji finansowych zawartych w swojej zastrzeżonej bazie danych funduszy venture capital. Na dzień 30 czerwca 2018 r. baza danych obejmowała 1 807 amerykańskich funduszy venture capital utworzonych w latach 1981-2018, których wartość wyniosła 224 mld USD. Dziesięć lat temu, na dzień 30 czerwca 2008 r., indeks obejmował 1 271 funduszy, których wartość wynosiła 94 mld USD.

Połączone zwroty reprezentują stopy zwrotu netto end-to-end obliczone na podstawie sumy wszystkich przepływów pieniężnych i wartości rynkowych zgłoszonych do Cambridge Associates przez generalnych partnerów funduszy w ich kwartalnych i rocznych zbadanych sprawozdaniach finansowych. Zwroty te są pomniejszone o opłaty za zarządzanie, wydatki i opłaty za wyniki, które przyjmują formę przeniesionego udziału.

Indeks publiczny

Indeks Russell 2500™ składa się z najniższych 500 papierów wartościowych w Indeksie Russell 1000® i wszystkich 2000 papierów wartościowych w Indeksie Russell 2000®. Mierzy on wyniki małych i średnich akcji.

Przypisy:

 1. EBITDA odnosi się do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem.
 2. Na dzień 31 grudnia 2017 r. firma Cambridge Associates śledziła historyczne dane operacyjne, które obejmowały 4 000 zrealizowanych i niezrealizowanych amerykańskich spółek portfelowych. Cambridge Associates zidentyfikowała i usunęła wartości odstające.
 3. Wszystkie przeprosiny dla Abrahama Maslowa!

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.