Shepherd’s Rod

De groep mensen die algemeen bekend staan als Shepherd’s Rod waren een afsplitsing van de Zevende-dags Adventisten Kerk, 1930 tot 1962, later versplinterend in verschillende manifestaties met Waco, Texas als middelpunt. Zij kozen ervoor zichzelf de Algemene Associatie van Davidische Zevende-dags Adventisten te noemen. Hun aanvankelijke leider was Victor Houteff.

Begin onder Victor Houteff

Victor Tasho Houteff werd in 1885 in Bulgarije geboren en groeide op in het Grieks Orthodoxe geloof. Hij emigreerde naar de Verenigde Staten in 1907 en werd gedoopt als Zevende-dags Adventist in 1919. Rond 1930 was hij hoofd van een sabbatschool in Californië en gebruikte zijn positie om zijn persoonlijke opvattingen over de 144.000 van de Apocalyps te promoten. Zijn verstorende aard leidde tot zijn ontslag als lid. Deze actie lokte een verbale vendetta uit tegen de leiding van de Zevende-dags Adventisten Kerk in het bijzonder, waarbij hij verklaarde dat Gods toorn hen zou vernietigen.

Kerkfunctionarissen gaven Houteff in 1934 een hoorzitting en concludeerden dat zijn opvattingen onjuist waren. In mei 1935 verhuisde een groep van elf volgelingen, waaronder kinderen, naar Waco, Texas, waar zij onroerend goed kochten dat zij het Mount Carmel Centre noemden. Houteff publiceerde tenminste drie pamfletten waarin hij zijn geloof uiteenzette, de belangrijkste publicatie was getiteld The Shepherd’s Rod. De andere twee waren The Symbolic Code, waarin hij beschreef hoe hij bijbelse profetieën interpreteerde en een ander getiteld Timely Greetings. Hij geloofde dat hun verblijf in Waco van korte duur zou zijn omdat hun aantal zou aanzwellen tot 144.000 en de hele groep zich dan in Palestina zou verzamelen als een theocratisch koninkrijk om de Luide Roep te prediken. Van de bekeerlingen die gehoor gaven aan de luide roep werd verwacht dat zij zich bij de 144.000 in Palestina zouden voegen om getuige te zijn van de wederkomst.

Houteff trouwde met Florence Marcella Hermanson, die vierendertig jaar jonger was dan hijzelf1 en een toegewijde van het Davidische geloof. Houteff stierf in Waco op 5 februari 1955, en Florence nam de leiding van de groep over. Ongeveer drie jaar later werd het Mount Carmel Centrum verkocht en werd een groter terrein gekocht op korte afstand van de gemeente Waco.

De groep ging geloven dat zij op 22 april 1959 bovennatuurlijk naar Palestina zouden worden overgebracht. Daarom verzamelden zich enige honderden aanhangers op hun nieuwe terrein om de gebeurtenis af te wachten. Zij hadden hun boerderijen of bedrijven verkocht of ontslag genomen uit hun dienstbetrekking. Zij riepen in het openbaar dat de gebeurtenis hun geloof zou bewijzen of ontkrachten. De gebeurtenis vond niet plaats ondanks hun vele gebedsbijeenkomsten waarin zij God smeekten hen in het gelijk te stellen.

In de loop van juni/juli/augustus 1959 ontmoetten vertegenwoordigers van de Davidians enkele functionarissen van de SDA kerk om zaken te bespreken. Na enig beraad schreef de leiding van de Davidian op 12 december 1961 en op 16 januari 1962 brieven aan hun aanhangers, waarin zij hun fouten in de bijbelse interpretatie toegaven. Zij gaven hun ontslag in maart 1962 en de General Association of Davidian Seventh-day Adventists hield officieel op te bestaan op 11 maart 1962.2

The Davidian Apocalyptic Time-Line

Het jaar van Houteff’s ontslag uit de SDA kerk, 1930, stond centraal in de Davidian tijdlijn van wereldgebeurtenissen, want zij beweerden dat de geest van profetie, die verloren zou zijn gegaan toen Ellen White stierf, in die tijd in Houteff was hersteld. Dit was gedeeltelijk gebaseerd op de bewering dat de Reformatie begon in 1500 n.Chr. met de ontdekking van een Bijbel door Luther. De periode van 430 jaar, zijnde Israëls verblijf in Egypte (Exodus 12:40), werd willekeurig gekozen om bij 1500 AD op te tellen om zo de datum 1930 te bereiken.3

Een gedetailleerd eindtijdscenario werd geschetst onder invloed van Florence Houteff. De Davidiaanse profetie was gebaseerd op de 1260 dagen (Openbaring 11). De tijdsperiode werd geïnterpreteerd als letterlijke dagen, hoewel Houteff de tijd eerder symbolisch had toegepast op de periode 538 n.Chr. tot 1798 n.Chr. De letterlijke 1260 dagen zouden beginnen op 9 november 1955, toen vanuit Waco een bericht werd rondgestuurd waarin werd aangekondigd dat God de Davidiërs aan het eind van de 1260 dagen zou rechtvaardigen of veroordelen. De rechtvaardiging zou de vorm aannemen van een machtige aardbeving, een letterlijke bevingstijd, waarin alle Zevende-dags Adventisten zouden worden gedood. Tegelijkertijd zou Houteff worden opgewekt, en het theocratische Koninkrijk van God zou worden gevestigd in Palestina. Deze gebeurtenis zou plaatsvinden op 22 april 1959. Deze theorie, samengesteld uit verschillende apocalyptische passages in de Schrift, verklaart de samenkomst in Waco van ongeveer achthonderd Davidians in afwachting van hun verhuizing naar Palestina en de rechtvaardiging van hun beweging. Het uitblijven van deze gebeurtenis was een grote teleurstelling voor hen.4

Er was grote nadruk gelegd op Openbaring 14:7, een boodschap waarvan de Davidians aangaven dat die vervat was in hun interpretatie van de eindtijdgebeurtenissen. Zij noemden het De luide schreeuw. Het zou gepredikt worden als ze in Palestina aankwamen.5

Een soort opwekking

Na de teleurstelling van 1959 splitste de Davidian organisatie zich op in verschillende groepen, gewoonlijk Branch Davidians genoemd. Er vond een machtsstrijd plaats tussen Florence Houteff en een aanhanger genaamd Benjamin Roden. In 1962 vochten zij het uit in de rechtbank. Roden kreeg de controle over het landgoed in Waco en leidde de volgende vijftien jaar een groep op een ander theologisch pad.6 Benjamin Lloyd Roden was van Joodse afkomst, geboren in Oklahoma op 5 januari 1902. Hij was getrouwd met Lois Irene Scott, die geboren was op 2 september 1905.7 Roden leerde zijn aanhangers dat christenen de Hebreeuwse feesten in acht moesten nemen. Toen hij in oktober 1978 overleed, nam Lois de leiding van de groep over. Zij beweerde een visioen te hebben gezien waarin haar werd verteld dat de Heilige Geest de vrouwelijke persoon is in de Drie-eenheid. Zij lanceerde een tijdschrift getiteld SHEkinah waarin zij de theorie promootte. George, zoon van Benjamin en Lois, claimde ook visionaire krachten en deed zich voor als de jonge profeet van Jesaja 8.8

Vernon Howell

Vernon Wayne Howell werd geboren in Houston op 17 augustus 1959, en trouwde later met Rachel Jones, die elf jaar jonger was dan hijzelf.9 Het was rond 1981 dat Howell begon te werken als klusjesman op het landgoed in Waco. Twee jaar eerder was hij gedoopt in het SDA-geloof, maar werd spoedig daarna gedisfellowshiped toen duidelijk werd dat zijn opvattingen niet strookten met het Zevende-dags Adventisme. Howell kreeg een seksuele relatie met Lois Roden. Er ontstond wrijving op een aantal fronten tussen Howell en Lois’s zoon, vooral hun aanspraken op goddelijke inspiratie. Howell verhuisde iets verder naar het oosten, naar de ironisch genoemde stad Palestine.10

Toen Howell naar het oosten verhuisde, nam hij een aantal tienermeisjes met zich mee die hij als zijn vrouwen beschouwde. De wrijving tussen Howell en George Roden nam niet af, ondanks de kilometers die hen scheidden. In november 1987 hadden ze een schietpartij. Ze werden gearresteerd, maar het proces resulteerde in een onbesliste jury. Roden werd echter gevangen gezet voor een ander misdrijf, en terwijl hij opgesloten zat verhuisde Howell terug naar het Waco landgoed. Howell veranderde het pand in een gewapende vesting. Hij leerde dat hij was verwekt door de Heilige Geest en dat hij de gereïncarneerde Christus was. Dit bracht hem ertoe te beweren dat hij de antitypische David was die het Davidische koninkrijk in Israël zou herstellen. Evenzo beweerde hij dat hij de Wortel van David was (Openbaring 5:5) en de enige persoon die het recht had om de inhoud van de zeven zegels te openen en uit te leggen. Om deze reden veranderde hij zijn naam in David Koresh, de laatste naam is Hebreeuws voor Cyrus en een verwijzing naar Cyrus de Grote die de Joden liet terugkeren naar Israël.11 Het werd duidelijk dat Howell niet alleen seksueel promiscue was, maar ook symptomen vertoonde van grootheidswaanzin en geneigd was tot fantasievluchten.

Howell ging op rekruteringstournee naar SDA kerken in Engeland, Australië, en door de hele Verenigde Staten inclusief Hawaii. Hij was charismatisch en gewiekst en richtte zich op nieuwe of ontevreden kerkleden. Hij deed zich voor als iemand met een zachtaardig en beminnelijk karakter, die een nieuw inzicht had in de Schriften en eenvoudig de wereld wilde bevrijden van haar kwalen. In augustus 1990 deed de politie invallen in zijn gebouw in een poging arrestatiebevelen uit te vaardigen in verband met zijn gerapporteerde seks met minderjarige meisjes. In 1991 en 1992 volgden rechtszaken, waarvan er tenminste één resulteerde in de vrijlating van een jonge vrouw.12

Als reactie op het ingrijpen van de regering nam Howell een belegeringsmentaliteit aan die bol stond van de wapens. De federale politie kwam om zijn wapens in beslag te nemen, en een vuurgevecht brak uit waarbij beide partijen levens verloren. Na het verlies van levens voerden de federale instanties een langdurige belegering uit en bestormden later het pand met traangas. Brand verwoestte de gebouwen. Negen leden ontsnapten aan de vlammen. Zesenzeventig Branch Davidians zouden het leven hebben verloren, een derde van hen zouden Koresh’s kinderen zijn van zijn verschillende vrouwen. Koresh zelf werd later tussen de puinhopen gevonden met een zelf toegebracht pistoolschot in het hoofd.13

Bronnen

“Benjamin Lloyd Roden.” FamilySearch. Intellectual Reserve, 2020. Opgehaald van https://www.familysearch.org/tree/find/name?search=1&gender=male&self=benjamin%7Croden%7C0%7C0&spouse=lois%7C%7C0%7C0.

Coombe, Raymond L. “Waco Cult Unrelated to Adventists.” Record, 20 maart 1993.

Dunstan, Lee and Bruce Manners. “Een sekte die de kerk infiltreerde.” Record, 8 mei, 1993.

Dunstan, Lee. “De Adventistische Kerk en de Davidians.” Record, 8 mei 1993.

Murray, W. E. “Valse beweringen van Shepherd’s Rod Ontmaskerd.” ARH, 23 juni 1960.

Odom, Robert L. “The Shepherd’s Rod Organization Disbands.” ARH, 17 mei 1962.

“Vernon Wayne Howell.” FamilySearch. Intellectual Reserve, 2020. Opgehaald van https://www.familysearch.org/tree/find/name?search=1&gender=male&birth=%7C1958-1962%7C0&self=vernon%7Chowell%7C0%7C0.

“Victor Tasho Houteff.” FamilySearch. Intellectual Reserve, 2020. Opgehaald van https://www.familysearch.org/tree/find/name?search=1&gender=male&death=%7C1953-1956%7C0&self=victor%7Chouteff%7C0%7C0

“Waco Siege: History.” A & E Television Networks, 21 augustus 2018. Opgehaald uit https://www.history.com/topics/1990s/waco-siege

Notes

 1. “Victor Tasho Houteff,” FamilySearch, Intellectual Reserve, 2020, accessed February 28, 2020, https://www.familysearch.org/tree/find/name?search=1&gender=male&death=57C1953-1956%7C0&self=victor57Chouteff%7C0%7C0.↩

 2. Note: De sectie “Beginnings onder Victor Houteff” is een samenvoeging van twee bronnen, nl, W E. Murray, “False Claims of Shepherd’s Rod Exposed,” ARH, 23 juni 1960, 6-9 en Robert L. Odom, “The Shepherd’s Rod Organization Disbands,” ARH, 17 mei 1962, 6-8.

 3. Ibid.

 4. Ibid.

 5. Murray, 6-9.

 6. Lee Dunstan, “The Adventist Church and the Davidians,” Record, 8 mei 1993, 11.

 7. “Benjamin Lloyd Roden,” FamilySearch, Intellectual Reserve, 2020, geraadpleegd op 28 februari 2020. https://www.familysearch.org/tree/find/name?search=1&gender=male&self=benjamin%7Croden%7C0%7C0&spouse=lois%7C%7C0%7C0.

 8. Dunstan, 11.

 9. “Vernon Wayne Howell,” FamilySearch, Intellectual Reserve, 2020, geraadpleegd op 28 februari 2020, https://www.familysearch.org/tree/find/name?search=1&gender=male&birth=%7C1958-1962%7C0&self=vernon%7Chowell%7C0%7C0.

 10. Dunstan, 11.

 11. Ray Coombe, “Waco Cult Unrelated to Adventists,” Record, 20 maart 1993, 13.

 12. Lee Dunstan en Bruce Manners, “Een sekte die de kerk infiltreerde,” Record, 8 mei 1993, 10-12.

 13. “Waco Siege: History,” A & E Television Networks, 21 augustus 2018, geraadpleegd op 1 maart 2020, https://www.history.com/topics/1990s/waco-siege.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.