Gebeden voor de doden

De Kerk bidt voor de doden, en dit gebed zegt veel over de werkelijkheid van de Kerk zelf. Het zegt dat de Kerk blijft leven in de hoop op het eeuwige leven. Het gebed voor de doden is bijna een gevecht met de werkelijkheid van dood en verderf die op het aardse bestaan van de mens drukt. Dit is en blijft een bijzondere openbaring van de Verrijzenis. In dit gebed getuigt Christus zelf van het leven en de onsterfelijkheid waartoe God ieder menselijk wezen roept.

Bijeenkomen in de aanwezigheid van het lichaam

Wanneer de familie voor het eerst bijeenkomt rond het lichaam, voor of nadat het is voorbereid voor de begrafenis, kunnen alle of sommige van de volgende gebeden worden gebruikt. Het is het meest gepast dat familieleden deelnemen aan de voorbereiding van het lichaam op de begrafenis.

Ledereen maakt het teken van het kruis: In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.

Daarna leest een lid van de familie voor:

Mijn broeders en zusters, Jezus zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Schudt mijn juk en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Ja, mijn juk is gemakkelijk en mijn last is licht.”

Het lichaam mag daarna met wijwater worden besprenkeld.

De Here God woont in zijn heilige tempel
en verblijft in ons midden.
Omdat in het doopsel N. Gods tempel werd,
en de geest van God in hem (haar) woonde,
zegenen wij met eerbied zijn (haar) sterfelijk lichaam.

Dan mag een lid van het gezin zeggen:

Bij God is er barmhartigheid en volheid van verlossing.
Laat ons bidden zoals Jezus ons geleerd heeft: Onze Vader.

Dan wordt dit gebed gezegd: In uw handen, o Heer, vertrouwen wij nederig onze broeder (zuster) N. toe.
In dit leven omhelsde u hem (haar)
met uw tedere liefde;
verlos hem (haar) nu van alle kwaad
en laat hem (haar) de eeuwige rust ingaan.
De oude orde is voorbijgegaan:
verwelkom hem (haar) dan in het paradijs,
waar geen verdriet,
geen geween of pijn,
zal zijn, maar de volheid van vrede en vreugde,
met uw Zoon en de Heilige Geest,
voor eeuwig en altijd.
R. Amen.

Iedereen mag het voorhoofd van de overledene tekenen met het kruisteken. Een lid van de familie zegt:

Zalig zijn zij die in de Heer zijn gestorven;
laat hen rusten van hun arbeid,
want hun goede daden gaan met hen mee.

V. Geef hem (haar) eeuwige rust, o Heer.
R. En laat eeuwig licht op hem (haar) schijnen.

V. Moge hij (zij) rusten in vrede.
R. Amen.

V. Moge zijn (haar) ziel en de zielen van alle ontslapenen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
R. Amen.

Allen maken het kruisteken terwijl een lid van de familie zegt:

Moge de liefde van God en de vrede
van de Here Jezus Christus
ons zegenen en vertroosten
en elke traan zachtjes van onze ogen afwissen:
in de naam van de Vader,
en van de Zoon, en van de Heilige Geest.
R. Amen.

Lord Jesus, onze Verlosser,
Gij hebt Uzelf gewillig overgegeven aan de dood,
zodat alle mensen gered zouden worden,
en uit de dood zouden overgaan in een nieuw leven.
Luister naar onze gebeden;
zie met liefde uit naar Uw volk,
dat rouwt en bidt voor hun broeder (zuster).

Lord Jesus, heilig en barmhartig,
vergeef N. zijn (haar) zonden.
Door te sterven opende U de poorten van het leven,
voor hen die in U geloven.
Laat onze broeder (zuster) niet van U scheiden,
maar schenk hem (haar) door Uw glorierijke macht,
licht, vreugde en vrede in de hemel,
waar U leeft voor eeuwig en altijd.
R. Amen.

Gebeden aan het Graf

Naast de tijd van rouw is de maand november, met in het bijzonder Allerheiligen en Allerzielen, de traditionele tijd voor het bezoeken van graven, evenals de verjaardag van het overlijden. Sommige of alle van de volgende gebeden kunnen gebruikt worden bij het graf van een familielid of vriend.

Alle maken het teken van het kruis. De voorganger begint:

Lof zij God, onze Vader, die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. Gezegend zij God in eeuwigheid.

Allen antwoorden:

Geloofd zij God in eeuwigheid.

De volgende Bijbeltekst kan gelezen worden: 2 Kor 5: 1

Wij weten, dat indien onze aardse woning, een tent, verwoest zou worden, wij een gebouw van God hebben, een woning niet met hand gemaakt, eeuwig in de hemel.

Na een tijd van stilte, neemt allen deel aan het gebed van voorbede, of aan een van de litanieën of andere gebeden. Dan nemen allen elkaars handen vast voor het Onze Vader:

Daarna bidt de leider:

Lord God,
wiens dagen zonder einde zijn
en wiens barmhartigheden niet te tellen zijn,
houd ons voor ogen dat het leven kort is en het uur van de dood onbekend is.
Laat uw Geest onze dagen op aarde leiden,
op de wegen van heiligheid en rechtvaardigheid,
opdat wij U mogen dienen in vereniging met de gehele Kerk,
zeker in het geloof, sterk in de hoop, volmaakt in de liefde.
En wanneer onze aardse reis ten einde is,
leidt ons verheugd in uw Koninkrijk,
waar U leeft tot in eeuwigheid.
R. Amen.

of:

Lord Jesus Christ,
door Uw eigen drie dagen in het graf,
heiligde U de graven van allen die in U geloven,
en maakte zo het graf tot een teken van hoop,
dat wederopstanding belooft,
zelfs als het onze sterfelijke lichamen opeist.
Geef dat onze broeder (zuster) N.
hier in vrede moge slapen
totdat U hem (haar) doet ontwaken tot heerlijkheid,
want U bent de opstanding en het leven.
Dan zal hij (zij) U van aangezicht tot aangezicht zien
en in Uw licht licht zien
en de luister van God kennen,
want U leeft en heerst tot in eeuwigheid.
R. Amen.

V. Geef hun eeuwige rust, O Heer,
R. En laat eeuwig licht op hen schijnen.

V. Mogen zij rusten in vrede.
R. Amen.

V. Mogen hun zielen en de zielen van alle gelovige overledenen, door de barmhartigheid van God, rusten in vrede.
R. Amen.

Alle aanwezigen maken het kruisteken terwijl de leider besluit:

Moge de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
onze harten en geesten
bewaren in de kennis en liefde van God
en van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
R. Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.