VirginiaChild Custody Law

Section(s):
VA. CODE ANN. § 20-124.2; 20-124.3

A. Kaikissa tapauksissa, joissa on kyse alaikäisten lasten huollosta tai tapaamisoikeudesta, riippumatta siitä, käsitelläänkö niitä piiri- vai käräjäoikeudessa, tuomioistuimen on huolehdittava siitä, että huoltajuus- ja tapaamisjärjestelyt, mukaan lukien lasten elatusapu ja elatusavun maksaminen, ratkaistaan pikaisesti kaikkien tosiseikkojen asianmukaisen harkinnan jälkeen ennen muita asiassa esiin tulevia näkökohtia. Tuomioistuin voi antaa määräyksen kanteen vireilläolosta siten kuin 20-103 §:ssä säädetään. Huoltajuus- ja tapaamisjärjestelyjä koskevissa menettelyissä on säilytettävä perheenjäsenten arvokkuus ja voimavarat siinä määrin kuin se on käytännöllistä ja oikeudenmukaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Sovittelua käytetään tarvittaessa vaihtoehtona oikeudenkäynnille. Kun sovittelua käytetään huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa, tavoitteisiin voi kuulua sellaisen ehdotuksen laatiminen, jossa käsitellään lapsen asumisaikataulua ja hoitojärjestelyjä sekä sitä, miten vanhempien välisiä riitoja käsitellään tulevaisuudessa.B. Huoltajuudesta päättäessään tuomioistuimen on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tuomioistuimen on varmistettava, että alaikäiset lapset pitävät tarvittaessa usein ja jatkuvasti yhteyttä molempiin vanhempiin, ja kannustettava vanhempia jakamaan lasten kasvatusvastuu. Vanhempien välillä ei saa olla olettamusta tai oikeudellista johtopäätöstä kummankaan vanhemman hyväksi. Tuomioistuimen on otettava asianmukaisesti huomioon vanhempi-lapsi-suhteen ensisijaisuus, mutta se voi, jos selkeällä ja vakuuttavalla näytöllä osoitetaan, että se on lapsen edun mukaista, myöntää huoltajuuden tai tapaamisoikeuden jollekin muulle henkilölle, jolla on siihen oikeutettu etu. Tuomioistuin voi myöntää yhteishuoltajuuden tai yksinhuoltajuuden.B1. Kaikissa lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevissa asioissa tai menettelyissä, jotka koskevat vanhempaa, tuomioistuin voi harkintansa mukaan käyttää ilmaisua ”vanhempainaika” synonyyminä käsitteelle ”tapaamisoikeus”.C. Tuomioistuin voi määrätä, että elatusapua on maksettava kaikista osapuolten lapsista. Tuomioistuin voi jommankumman osapuolen pyynnöstä määrätä, että tällaiset elatusmaksut maksetaan 23.1-700 §:ssä määritellylle erityistarpeiden hoitotilille tai ABLE-säästötilille. Tuomioistuimen on myös määrättävä, että elatusapua maksetaan edelleen kaikista yli 18-vuotiaista lapsista, jotka i) opiskelevat täysipäiväisesti lukiossa, ii) eivät ole omillaan ja iii) asuvat elatusapua hakevan tai saavan osapuolen kotona, kunnes lapsi täyttää 19 vuotta tai valmistuu lukiosta sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Tuomioistuin voi myös määrätä, että elatusapua maksetaan tai sen maksamista jatketaan yli 18-vuotiaalle lapselle, joka a) on vakavasti ja pysyvästi henkisesti tai fyysisesti vammainen, ja tällainen vammaisuus on ollut olemassa ennen kuin lapsi täytti 18 vuotta tai 19 vuotta, jos lapsi täyttää i, ii ja iii alakohdan vaatimukset; b) joka ei kykene asumaan itsenäisesti ja elättämään itse itseään; ja c) joka asuu elatusapua hakevan tai saavan vanhemman kotona. Lisäksi tuomioistuin voi vahvistaa osapuolten sopimuksen, jolla elatusvelvollisuutta jatketaan sen jälkeen, kun se muutoin päättyisi laissa säädetyllä tavalla. Tuomioistuimella ei ole toimivaltaa määrätä, että kuolleen osapuolen kuolinpesä maksaa lasten elatusavun. Tuomioistuin voi antaa tarpeelliseksi katsomansa lisämääräyksen alaikäisten lasten elatuksesta, mukaan lukien määräyksen siitä, että jompikumpi osapuoli tai molemmat osapuolet tarjoavat terveydenhuoltopalveluja tai käteistä sairaanhoitoavustusta tai molempia.D. Kaikissa tapauksissa, joissa alaikäisten lasten huoltajuus tai tapaamisoikeus on kyseessä, riippumatta siitä, onko kyseessä käräjä- vai piirituomioistuin, tuomioistuin voi määrätä riippumattoman mielenterveys- tai psykologisen arvion avuksi tuomioistuimen määritellessä lapsen etua. Tuomioistuin voi antaa tarpeelliseksi katsomansa määräyksen siitä, että osapuolet maksavat arvioinnista aiheutuvat kustannukset.E. Tuomioistuimella on jatkuva toimivalta ja toimivalta antaa lisämääräyksiä, jotka ovat tarpeen tämän pykälän tai 20-103 §:n nojalla annetun määräyksen täytäntöön panemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien toimivalta rangaista oikeuden halventamisesta, jos asianosainen laiminlyö tahallaan määräyksen määräysten noudattamisen. Vanhempi tai muu henkilö, jolla on lapsen laillinen huoltajuus, voi hakea tuomioistuimelta kieltoa, ja tuomioistuin voi antaa määräyksen, jolla lapsen vanhempi kielletään jättämästä lapsen huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevaa hakemusta enintään kymmeneksi vuodeksi, jos tämä on lapsen edun mukaista ja jos kyseinen vanhempi on tuomittu Commonwealthin lakien tai jonkin toisen osavaltion, Yhdysvaltojen tai muun ulkomaisen lainkäyttöalueen olennaisilta osiltaan samankaltaisen lain nojalla rikoksesta, joka on i) murha tai vapaaehtoinen tappo, tai törkeästä yrityksestä, salaliitosta tai kehotuksesta tehdä tällainen rikos, jos rikoksen uhri oli vanhemman lapsi, lapsi, jonka luona vanhempi asui rikoksen tapahtumahetkellä, tai lapsen toinen vanhempi, tai ii) törkeästä pahoinpitelystä, josta aiheutuu vakava ruumiinvamma, törkeästä ruumiinvammasta, josta aiheutuu vakava ruumiinvamma, tai törkeästä seksuaalisesta pahoinpitelystä, jos rikoksen uhri oli vanhemman lapsi tai lapsi, jonka kanssa vanhempi asui rikoksen tekohetkellä. Kun tällainen hakemus huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevan hakemuksen jättämisen kieltämiseksi on jätetty, tuomioistuimen on määrättävä lapselle edunvalvoja (guardian ad litem) 16.1-266.F §:n mukaisesti. Kaikissa huoltajuus- tai tapaamisoikeudellisissa asioissa tai menettelyissä, joissa tämän pykälän tai 20-103 §:n nojalla annetaan määräys, jossa asianosaista kielletään hakemasta lasta koulusta, tuomioistuimen on määrättävä asianosainen toimittamaan jäljennös tällaisesta huoltajuus- tai tapaamisoikeudellisesta määräyksestä sille koululle, jossa lapsi on kirjoilla, kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun asianosainen on vastaanottanut huoltajuus- tai tapaamisoikeudellisen määräyksen.Jos huoltajuutta koskeva päätös vaikuttaa huoltajuusmääräyksen kohteena olevan lapsen koulunkäyntiin ja kieltää asianosaista hakemasta lasta koulusta, tuomioistuimen on määrättävä asianosainen toimittamaan jäljennös tällaisesta huoltajuusmääräyksestä sille koululle, johon lapsi kirjoitetaan, kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun asianosainen on vastaanottanut tällaisen päätöksen. Määräys, jolla asianosainen määrätään toimittamaan jäljennös huoltajuus- tai tapaamismääräyksestä, edellyttää lisäksi, että asianosainen toimittaa jäljennöksen huoltajuus- tai tapaamismääräyksestä uudelle koululle, johon lapsi myöhemmin kirjoitetaan, kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun lapsen kouluun ilmoittautuminen on myöhemmin muuttunut.Jos tuomioistuin toteaa, että asianosainen ei pysty toimittamaan huoltajuus- tai tapaamismääräystä kouluun, asianosaisen on ilmoitettava tuomioistuimelle koulun rehtorin nimi ja osoite, ja tuomioistuimen on huolehdittava siitä, että määräys lähetetään postitse ensimmäisellä luokalla kyseiselle koulun rehtorille.Mitään tämän jakson säännöstä ei saa tulkita siten, että se velvoittaisi koulun henkilökuntaa tulkitsemaan tai panemaan täytäntöön tällaisen huoltajuus- tai tapaamismääräyksen ehtoja.Määritellessään lapsen etua huoltajuus- tai tapaamisjärjestelyjä varten, mukaan lukien 20-103 §:n mukaiset pendente lite -määräykset, tuomioistuimen on otettava huomioon seuraavat seikat:1. lapsen ikä sekä fyysinen ja psyykkinen kunto, ottaen asianmukaisesti huomioon lapsen muuttuvat kehitystarpeet;2. kummankin vanhemman ikä sekä fyysinen ja psyykkinen kunto;3. lapsen ikä sekä fyysinen ja psyykkinen kunto; ja Kummankin vanhemman ja kunkin lapsen välinen suhde, ottaen asianmukaisesti huomioon myönteisen osallistumisen lapsen elämään, kyvyn arvioida tarkasti lapsen emotionaalisia, älyllisiä ja fyysisiä tarpeita ja vastata niihin;4. Lapsen tarpeet, ottaen asianmukaisesti huomioon muut lapsen tärkeät ihmissuhteet, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sisarukset, ikätoverit ja laajemmat perheenjäsenet;5. Lapsen tarpeet, ottaen asianmukaisesti huomioon muut lapsen tärkeät ihmissuhteet, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, sisarukset, ikätoverit ja laajemmat perheenjäsenet;6. rooli, joka kullakin vanhemmalla on ollut ja tulee olemaan tulevaisuudessa lapsen kasvatuksessa ja hoidossa;6. Kunkin vanhemman rooli lapsen kasvatuksessa ja hoidossa. Kummankin vanhemman taipumus tukea aktiivisesti lapsen yhteydenpitoa ja suhdetta toiseen vanhempaan, mukaan lukien se, onko vanhempi kohtuuttomasti kieltänyt toiselta vanhemmalta yhteydenpidon tai tapaamiset lapsen kanssa;7. Kummankin vanhemman taipumus tukea aktiivisesti lapsen yhteydenpitoa ja suhdetta toiseen vanhempaan. Kummankin vanhemman suhteellinen halukkuus ja osoitettu kyky ylläpitää läheistä ja jatkuvaa suhdetta lapseen sekä kummankin vanhemman kyky tehdä yhteistyötä ja ratkaista riitoja lapseen vaikuttavissa asioissa;8. Kummankin vanhemman halukkuus ylläpitää läheistä ja jatkuvaa suhdetta lapseen. Lapsen kohtuullinen mieltymys, jos tuomioistuin katsoo, että lapsi on riittävän älykäs, ymmärtäväinen, iältään ja kokemukseltaan sellainen, että hän voi ilmaista tällaisen mieltymyksensä;9. Mahdollinen perheväkivalta, sellaisena kuin se on määritelty 16.1-228 §:ssä, tai seksuaalinen hyväksikäyttö. Jos tuomioistuin toteaa tällaisen tapauksen, se voi jättää huomioimatta 6 alajaksossa mainitut tekijät; ja10 . Muut tekijät, jotka tuomioistuin katsoo tarpeellisiksi ja asianmukaisiksi päätöksen kannalta.Tuomarin on ilmoitettava osapuolille päätöksensä perusteet joko suullisesti tai kirjallisesti. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta on sovittu, tässä tiedonannossa on esitettävä tuomarin havainnot tässä jaksossa esitetyistä merkityksellisistä tekijöistä.1994, c. 769; 1999, c. 634; 2000, c. 466; 2004, c. 221; 2009, c. 684; 2012, c. 358.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.