Puolan kansalaisuuden saamistavat – Sisäasiain- ja hallintoministeriö

Puolan kansalaisuuden saamistavat

a) syntymällä vanhemmille, joista vähintään toinen on Puolan kansalainen – verioikeus (Jus Sanguinis)
Lain mukaan, lapsi saa Puolan kansalaisuuden syntyessään vanhemmille, joista vähintään toisella on Puolan kansalaisuus, riippumatta siitä, onko lapsi syntynyt Puolassa vai ulkomailla (Puolan kansalaisuuslain 14 §:n 1 momentti).

b) syntymällä tai Puolan alueelta löytymällä – maaoikeus (Jus Soli)

Periaatetta sovelletaan, kun lapsi syntyy tai löytyy Puolan tasavallan alueelta ja molemmat vanhemmat ovat tuntemattomia tai heillä ei ole kansalaisuutta (Puolan kansalaisuuslain 14 §:n 2 momentti ja 15 §). Silloin lapsi saa Puolan kansalaisuuden lain nojalla.

c) täydellä adoptiolla

Lapsi, jonka Puolan kansalaisuuden haltija tai haltijat ovat adoptoineet, saa kansalaisuuden, jos täysi adoptio oli saatettu päätökseen ennen kuin lapsi täytti 16 vuotta. Tällöin lapsella katsotaan olevan Puolan kansalaisuus syntymästään lähtien.

d) myöntämällä Puolan kansalaisuuden Puolan tasavallan presidentin toimesta

Lain 18 §:n mukaan Puolan tasavallan presidentti voi myöntää ulkomaalaiselle tämän pyynnöstä Puolan kansalaisuuden. Mikään ehto ei rajoita Puolan tasavallan perustuslaillista toimivaltaa; presidentti voi myöntää Puolan kansalaisuuden kenelle tahansa ulkomaalaiselle. Puolan kansalaisuuden myöntäminen molemmille vanhemmille koskee heidän huostassaan olevia lapsia. Puolan kansalaisuuden myöntäminen toiselle vanhemmista koskee hänen huollettavanaan olevaa alaikäistä lasta, jos toisella vanhemmalla ei ole huoltajuutta tai jos hän on antanut suostumuksensa siihen, että alaikäinen saa Puolan kansalaisuuden. Kun lapsi on täyttänyt 16 vuotta, tarvitaan vain hänen suostumuksensa. Puolan alueella asuvat henkilöt voivat hakea Puolan kansalaisuutta asianomaisen osapuolen asuinpaikan mukaan toimivaltaisen voivodikunnan kautta, kun taas ulkomailla asuvat henkilöt toimivaltaisen konsulin kautta. Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti tai postitse virallisesti varmennetulla allekirjoituksella varustettuna. Vieraalla kielellä laadittuihin asiakirjoihin on liitettävä puolankielinen käännös, jonka on laatinut valaehtoinen kääntäjä tai Puolan tasavallan konsuli. Puolan kansalaisuushakemuslomake määritellään Puolan tasavallan presidentin asetuksella.

Puolan kansalaisuushakemuksen malli (puolaksi)

e) tunnustamalla Puolan kansalaiseksi

Huhtikuun 2. päivänä 2009 annetun Puolan kansalaisuuslain säännösten nojalla useammat ulkomaalaiset ovat oikeutettuja siihen, että heidät voidaan tunnustaa hallinnollisesti Puolan kansalaisiksi kuin vuoden 1962 lain nojalla. Henkilöt, jotka voivat hakea Puolan kansalaisuutta kansalaisuuden tunnustamisen kautta, ovat Puolan alueella sovellettavien lupien nojalla asuvia ulkomaalaisia, jotka monivuotisen oleskelunsa aikana Puolassa ovat integroituneet puolalaiseen yhteiskuntaan, jotka osaavat puolan kieltä, joilla on toimeentuloturva ja asunto, jotka kunnioittavat Puolan oikeusjärjestystä eivätkä muodosta uhkaa maanpuolustukselle tai turvallisuudelle. Tämä koskee erityisesti pakolaisia, kansalaisuudettomia henkilöitä, Puolan kansalaisten lapsia ja puolisoita sekä puolalaista alkuperää olevia henkilöitä. Kansalaisuuden tunnustamismenettelyt toteutetaan hallintolaissa säädettyjen sääntöjen mukaisesti. Asianomainen osapuoli voi valittaa (ensimmäisenä asteena toimivan) voivoden päätöksestä toisen asteen viranomaiselle eli sisäministerille. Sisäministerin päätöksestä voidaan valittaa hallintotuomioistuimeen. Hakemus on jätettävä Puolan kansalaiseksi tunnustamista koskevasta hakemusmallista ja hakemukseen liitettävästä valokuvasta 3. elokuuta 2012 annetun sisäministerin asetuksen (Journal of Laws, 916 kohta) säännösten mukaisesti.

Puolan kansalaisuuslain 30 §:n 1 momentin mukaan seuraavat henkilöt tunnustetaan Puolan kansalaisiksi:

  1. ulkomaalainen, joka asuu yhtäjaksoisesti Puolan tasavallan alueella vähintään kolme vuotta sijoittautumisluvan, pitkään oleskelleen henkilön EY-oleskeluluvan tai pysyvän oleskeluluvan nojalla ja jolla on vakaa ja säännöllinen toimeentulo Puolan tasavallassa sekä laillinen omistusoikeus käytössä oleviin asuintiloihin;
  2. ulkomaalainen, joka asuu yhtäjaksoisesti Puolan tasavallan alueella vähintään kaksi vuotta sijoittautumisluvan, pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan tai pysyvän oleskeluluvan nojalla ja joka on ollut vähintään kolme vuotta naimisissa Puolan kansalaisen kanssa tai on kansalaisuudeton henkilö;
  3. ulkomaalainen, joka asuu yhtäjaksoisesti Puolan tasavallan alueella vähintään kaksi vuotta sijoittautumisluvan nojalla, joka on saatu Puolan tasavallassa myönnetyn pakolaisaseman yhteydessä;
  4. alaikäinen ulkomaalainen, jonka toinen vanhemmista on Puolan kansalainen ja joka asuu Puolan tasavallan alueella sijoittautumisluvan, pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan tai pysyvän oleskeluluvan nojalla, kun taas toinen vanhemmista, joka ei ole Puolan kansalainen, on antanut suostumuksensa alaikäisen kansalaisuuden tunnustamiseen;
  5. alaikäinen ulkomaalainen, jonka vähintään toinen vanhempi on luopunut Puolan kansalaisuudesta, edellyttäen, että alaikäinen on oleskellut Puolan tasavallan alueella sijoittautumisluvan, pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan tai pysyvän oleskeluluvan nojalla, kun taas toinen vanhempi, joka ei ole Puolan kansalainen, on antanut suostumuksensa alaikäisen kansalaisuuden tunnustamiseen;
  6. ulkomaalainen, joka on oleskellut yhtäjaksoisesti ja lainmukaisesti Puolan tasavallan alueella vähintään 10 vuotta ja joka täyttää yhdessä seuraavat edellytykset: hänellä on sijoittautumislupa, pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa tai pysyvä oleskelulupa ja hänellä on vakaat ja säännölliset tulot Puolan tasavallassa sekä laillinen omistusoikeus käytössä oleviin asuintiloihin;
  7. ulkomaalainen, joka on asunut yhtäjaksoisesti Puolan tasavallan alueella vähintään kaksi vuotta sijoittautumisluvan nojalla, joka hänelle on myönnetty puolalaisen syntyperän perusteella.

Samanaikaisesti 20 §:n 2 momentissa säädetään, että ulkomaalaisella (lukuun ottamatta edellä 4 ja 5 kohdassa mainittuja poikkeuksia eli alaikäisiä lapsia, joiden toisella vanhemmalla on jo Puolan kansalaisuus), joka hakee tunnustamista Puolan kansalaiseksi, on oltava virallisesti vahvistettu puolan kielen taito.

Puolan kansalaisuus tunnustetaan asianomaisen pyynnöstä, ja se ulotetaan koskemaan myös hänen lapsiaan edellyttäen, että toinen vanhempi on antanut siihen suostumuksensa; jos lapsi on täyttänyt 16 vuotta, edellytetään myös hänen suostumuksensa. Lain 31 §:n mukaan ulkomaalaisen pyyntö tunnustamisesta Puolan kansalaiseksi on kuitenkin hylättävä, jos hän ei ole täyttänyt 30 §:n 1 momentissa säädettyjä, edellä mainittuja pakollisia vaatimuksia tai jos kyseisen henkilön Puolan kansalaisuuden saaminen uhkaa maanpuolustusta ja turvallisuutta tai yleistä turvallisuutta ja järjestystä.

Hakemusmalli Puolan kansalaiseksi tunnustamiseksi (puolaksi)

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.