NLRB ja NMB helpottavat ammattiliittojen vaalien päättämisprosessia

National Labor Relations Board (NLRB) jatkaa kampanjaansa, jolla se pyrkii muuttamaan ammattiliittojen edustusvaalien järjestämistapaa sekä sääntöjen laatimismenettelyllä että äänestämällä yksittäisistä tapauksista niiden ilmetessä.

Historiallisesti viisijäseninen NLRB on päättänyt menettelytavoistaan äänestämällä yksittäisistä tapauksista, jotka on tuotu sen käsiteltäviksi lautakunnan kenttätoimistoissa, joissa tehdään ensimmäiset päätökset valituksista, jotka koskevat epäterveitä työtapauksia (unfair labour practices). Trumpin aikakauden lautakunta pyrkii kumoamaan monet NLRB:n Obaman hallinnon aikana tekemät ammattiyhdistysmyönteiset päätökset, joilla pyrittiin helpottamaan ammattiyhdistysten mahdollisuuksia voittaa edustusvaalit.

Lokakuun 12. päivänä NLRB antoi ilmoituksen ehdotetusta säännöstyöstä, joka käsitteli muutoksia ammattiyhdistysten edustusvaalien järjestämistapaan. Siinä ehdotetaan, että nykyinen ”blocking charge” -käytäntö korvattaisiin ”vote and impound” -menettelyllä. Vaaleja ei enää estettäisi vireillä olevilla syytteillä sopimattomista työtavoista, mutta äänestysliput takavarikoitaisiin, kunnes syytteet on ratkaistu.

Toinen ehdotettu muutos muuttaisi merkittävästi lautakunnan sääntöä vapaaehtoisen tunnustamisen estämisestä. Edustusäänestysten lisäksi ammattiliitot voivat saada työnantajalta vapaaehtoisen tunnustamisen, kun ne pystyvät osoittamaan enemmistön tuen, esimerkiksi allekirjoitetuilla valtuutuskorteilla.

Ongelmia syntyy kuitenkin silloin, kun edustushakemus jätetään myöhemmin NLRB:lle. Viraston ”vapaaehtoisen tunnustamisen estämistä” koskevan doktriinin mukaan vetoomukset on perinteisesti estetty, kunnes on kulunut määrittelemätön ”kohtuullinen” aika. Obaman aikakauden johtokunta muutti tätä ja sanoi, että allekirjoitetut ammattiyhdistyksen valtuutuskortit riittävät osoittamaan enemmistön tuen, jotta tunnustaminen olisi välitöntä.

Rakennusteollisuudelle suunnatussa muutoksessa työnantajat eivät enää voisi valita, haluavatko he liittyä ammattiyhdistysliikkeiksi ilman työntekijöiden tuen osoittamista. Ehdotetun säännön mukaan ammattiyhdistyksen olisi osoitettava ”positiiviset todisteet sopimuskielen lisäksi” siitä, että sen tunnustaminen ”perustui työntekijöiden enemmistön tuen samanaikaiseen osoittamiseen.”

Tämä todiste olisi tyypillisesti työntekijöiden allekirjoitukset valtuutuskortteihin tai vetoomus, joka on esitettävä ja osoitettava, että tunnustaminen perustui työntekijöiden enemmistön tuen samanaikaiseen osoittamiseen. Jos tällaista näyttöä ei ole, rakennustyönantajan ja rakennusalan ammattiliiton välistä suhdetta pidetään palkkausta edeltävänä suhteena, jonka työnantaja voi irtisanoa mielensä mukaan rakennusalan työehtosopimuksen voimassaolon päättyessä.

NLRB:n puheenjohtaja John Ring sanoo yleisestä säännösehdotuksesta: ”NLRB:lle on uskottu vain harvoja tärkeämpiä tehtäviä kuin suojella työntekijöiden vapautta valita tai olla valitsematta ammattiyhdistystä, joka edustaa heitä, muun muassa varmistamalla oikeudenmukaiset ja oikea-aikaiset hallituksen järjestämät salaiset vaalit.”

Hän lisää: ”Uskomme, että tänään ehdottamillamme muutoksilla edistetään tämän elintärkeän vapauden suojelua.”

Hän lisää: ”Uskomme, että tänään ehdottamamme muutokset edistävät tämän elintärkeän vapauden suojelua. Ehdotuksistamme voidaan kuitenkin esittää huomautuksia, ja odotamme innolla, että voimme tarkastella yleisön kannanottoja avoimin mielin.”

Johtokunnan esityslistan toinen etusijalla oleva asia on Obaman aikakauden NLRB:n hyväksymien ”väijytystä” koskevien vaalisääntöjen tarkistaminen, jolla lopetettiin aiempi 25 vuorokauden ero järjestäytymisvaalien ajankohdan ja äänestyksen välillä vain kahdeksaan vuorokauteen järjestäytymisvaalihakemuksen jättämisen jälkeen. Trump-aikaisen lautakunnan odotetaan puuttuvan tähän asiaan lähitulevaisuudessa.

Liukenemisen purkaminen helpommin

Lukenemisen purkamisella tarkoitetaan prosessia, jonka avulla NLRB antaa työntekijöille mahdollisuuden pyytää ylimääräisiä vaaleja, jotta he pääsevät eroon liitosta yksinomaisena työehtosopimusneuvotteluedustajanaan. On erittäin tärkeää pitää mielessä, että työnantaja ei voi auttaa työntekijöitä suunnittelemaan tai avustaa heitä millään tavoin ammattiyhdistyksen vapauttamisessa – sen on tultava suoraan työntekijöiltä itseltään.

Lautakunta antoi heinäkuussa tarkastelemassaan yksittäistapauksessa päätöksen, jossa selvennettiin, miten vapauttamispyyntöjä olisi käsiteltävä. Asianajaja Kerry Hastings asianajotoimisto Taft Stettinius & Hollisterista kutsui tätä päätöstä ”hyviksi uutisiksi” työnantajille.

Johnson Controls -nimisessä päätöksessä todetaan, että työnantaja, joka saa 90 päivän kuluessa sopimuksen päättymisestä laillisesti hankitun todisteen siitä, että ammattiliitto on menettänyt enemmistön kannatuksen, voi silti lopettaa neuvottelut ja ilmoittaa ammattiliitolle aikovansa peruuttaa tunnustamisensa sopimuksen päättyessä.

Jos työnantaja antaa tämän ilmoituksen, lautakunta ei enää ota huomioon, onko liitto saanut takaisin enemmistön kannatuksen tosiasiallisen peruuttamisen ajankohtana. Jos liitto haluaa osoittaa, että se on saanut takaisin enemmistön kannatuksen, sen on nyt haettava NLRB:ltä salaista vaalia 45 päivän kuluessa siitä, kun työnantaja on ilmoittanut peruuttavansa tunnustamisen.

Jos liitto jättää hakemuksen, lautakunta käsittelee sen riippumatta siitä, onko sopimus päättynyt. Työnantaja voi 45 päivän aikana päättää olla peruuttamatta tunnustamista, vaikka sopimus päättyisi kyseisen ajanjakson aikana eikä liitto olisi vielä jättänyt vaalihakemusta.

Jos liitto jättää vaalihakemuksen, työnantaja voi myös odottaa tunnustamisen peruuttamista vaalien jälkeen. Tämä ”turvasatama” antaa työnantajille mahdollisuuden välttää mahdollisesti lainvastaiset tunnustamisen peruuttamiset.

Tapauksessa Johnson Controls käsitellään myös sitä, miten ja milloin työnantajat voivat muuttaa työntekijöiden työehtoja sopimuksen päättymisen jälkeen. Jos liitto ei jätä vaalihakemusta 45 päivän kuluessa työnantajan ilmoituksen päivämäärästä, työnantaja voi tehdä yksipuolisia muutoksia sopimuksen päättymisen jälkeen.

Mutta jos liitto jättää vaalihakemuksen, työnantaja toimii omalla vastuullaan muuttaessaan työsuhteen ehtoja, Hastings toteaa. Muutokset, jotka on tehty vetoomuksen jättämisen jälkeen (ja sopimuksen voimassaolon päätyttyä) ja ennen vaaleja, voivat silti olla NLRB:n tavanomaisten vaalisääntöjen mukaan vastalauseen alaisia.

Jos liitto häviää äänestyksen ja äänestysliput tai vastalauseet on riitautettu, työnantaja toimii myös omalla vastuullaan, jos se tekee yksipuolisia muutoksia riitautusten tai vastalauseiden tuloksesta riippuen, Hastings huomauttaa. Jos liitto voittaa ja työnantaja riitauttaa äänestysliput tai esittää vastalauseita, työnantaja voi myös joutua vaikeuksiin, jos se tekee yksipuolisia muutoksia näiden haasteiden ja vastalauseiden lopputuloksesta riippuen.

Kuten huomaatte, liitosta eroon pääseminen järjestäytymiskampanjan aikana merkitsee tahallista astumista juridiseen miinakenttään, joka on parasta tehdä avoimin silmin ja sellaisen henkilön opastuksella, joka on jo kartoittanut kentän. ”Työnantajan, joka harkitsee tunnustuksen peruuttamista, tulisi neuvotella lakimiehen kanssa ja harkita huolellisesti tilanteen kaikkia näkökohtia ennen kuin ryhtyy mihinkään toimenpiteisiin”, Hastings varoittaa.

Sovittelulautakunnan muutokset

Toisessa kehityksessä kansallinen sovittelulautakunta (National Mediation Board, NMB) muutti 26. heinäkuuta sääntöjään, joilla se säätää suoraviivaisesta menettelystä, jonka avulla voidaan peruuttaa ammattiliittojen hyväksyminen sen toimivaltaan kuuluvilla Yhdysvaltojen rautatie- ja lentoyhtiöaloilla. Lautakunta julkaisi tammikuussa ilmoituksen ehdotetusta sääntelystä, pyysi julkisia kommentteja ja järjesti asiasta julkisen kuulemistilaisuuden.

Ennen sääntöjen muuttamista ammattikunnan tai työntekijäryhmän, joka halusi purkaa työsuhteensa, oli tehtävä se ”oljenkorren” avulla. Olkimiesmenettelyssä työntekijöiden oli ensin yksilöitävä henkilö tai järjestö, joka oli valmis esittämään nimensä henkilönä, joka väitti pyrkivänsä edustamaan työntekijöitä, sillä edellytyksellä, että ”olkimies” ei todellisuudessa aikonut toimia edustajana.

Jos vähintään 50 prosenttia työntekijöistä allekirjoitti valtuutuskortin, he täyttivät edustusvaalien järjestämiseen vaadittavan ”kiinnostuksen osoittamisen”. Olkimies merkitään vaalilippuun, ja työntekijöiden enemmistön on tällöin äänestettävä joko olkimiehen puolesta tai sen puolesta, että edustusta ei hyväksytä.

Uuden säännön mukaan olkimiesvaatimus poistuu, mikä mahdollistaa suoran vaalilupien purkamisen. Työntekijät, jotka haluavat irtisanoutua, toimittavat valtuutuskortit, joissa ilmoitetaan, että vähintään 50 prosenttia ei enää halua, että heidän ammattiliittonsa edustaa heitä.” Jos kiinnostuksenilmaisu todetaan päteväksi, NMB antaa luvan järjestää vaalit. Kun työntekijät äänestävät, heidän on valittava kolmesta äänestysvaihtoehdosta: he voivat pysyä ammattiliitossa, valita, ettei heillä ole edustajaa, tai kirjoittaa haluamansa edustajan nimen.

Johtokunta sanoi, että se löysi tukea muutokselle kommenteissa, joita se oli saanut yksityishenkilöiltä ja järjestöiltä aiemmin tänä vuonna, kertoivat lakimiehet Jeffery Wall ja Jaime Wamble lakiasiaintoimisto Fordin & Harrisonin lakimiehet.

& Harrison.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.