Blogi

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen projektiriskianalyysi: Miten ne eroavat toisistaan?

 • Copper Team
 • 16. lokakuuta 2017
 • Blogit

Riskinarviointi on olennainen vaihe projektisuunnittelussa. Yksityiskohtainen riskianalyysitoiminta auttaa projektipäällikköä ymmärtämään paremmin projektiin liittyviä uhkia. Toiminta auttaa arvioimaan erityyppisiä vaaroja ja sitä, missä määrin ne voivat vaikuttaa projektin tuotoksiin.

Hyvä riskianalyysi auttaa saamaan käsityksen tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti projektiin. Se voi auttaa ryhtymään ennakoiviin toimiin esteiden voittamiseksi ja projektin onnistuneen loppuunsaattamisen varmistamiseksi.

Tässä artikkelissa selvitetään ensin kahdenlaisia projektin riskianalyysitekniikoita ja sen jälkeen tunnistetaan näiden kahden menetelmän väliset erot.

Kvalitatiivinen riskinarviointi

Kvalitatiivinen riskinarviointi määritellään PMBOK-oppaan viidennessä painoksessa prosessiksi, jossa riskit tunnistetaan ja asetetaan tärkeysjärjestykseen lisäarviointia varten. Käytetään erilaisia laadullisen riskinarvioinnin tekniikoita. Yleisiä laadullisia riskinarviointimenetelmiä ovat muun muassa seuraavat.

 • Haastattelu
 • Aivoriihi
 • Delphi-tekniikka
 • SWOT-analyysi
 • Juurisyyanalyysi
 • Asetteluanalyysi
 • Opetteluanalyysi
 • Valintamahdollisuus- ja vaikutusten arviointiin perustuva matriisi
 • Asiantuntijan arvionti
 • aikataulu. Riskianalyysi

Kvantitatiivinen riskianalyysi

Kvantitatiivinen riskianalyysi määritellään PMBOK-oppaan viidennessä painoksessa prosessiksi, jossa riskejä analysoidaan numeerisesti tavoitteena tunnistaa niiden vaikutukset projektin lopputulokseen. Siihen kuuluu määrällisen tai numeerisen luokituksen antaminen riskeille, joka kuvastaa sen toteutumisen todennäköisyyttä.

Joitakin yleisiä kvantitatiivisia riskinarviointitekniikoita ovat muun muassa seuraavat.

 • Herkkyysanalyysi
 • Odotetun rahallisen arvon (EMV)analyysi
 • Mallinnus &Simulointi
 • Kustannusriskianalyysi
 • Riskikatsausanalyysi
 • Mitkä’ on näiden kahden ero?

  Sekä laadullisen että määrällisen riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa riskit. Kvalitatiivinen riskianalyysi on kuitenkin subjektiivisempi, kun taas kvantitatiivinen riskinarviointi on objektiivisempi. Kvalitatiivisessa analyysissä voi olla subjektiivista vinoumaa. Kvantitatiivisessa analyysissä näin ei ole.

  Toinen olennainen ero kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen riskianalyysin välillä on se, että ensin mainitussa tarkastellaan projektin kokonaisriskejä, kun taas jälkimmäisessä arvioidaan projektin erityisriskejä. Hankkeen kokonaisriskit johtuvat eri riskien korrelaatioista ja keskinäisistä riippuvuuksista. Se koskee yksittäisten toimintojen sijasta koko projektia.

  Johtopäätös

  Jokaista projektipäällikköä sekä liiketoiminnan omistajaa tulisi osata käyttää laadullisia ja määrällisiä riskinarviointityökaluja selvittääkseen projektiin liittyvät riskit. On ymmärrettävä, miten nämä kaksi riskien tunnistamismenetelmää eroavat toisistaan ja mitä vääristymiä riskien laskemisessa voi esiintyä. Tämä ei ole vain vapaaehtoista, vaan sen pitäisi olla olennainen osa projektinhallintaa.

  Tässä suhteessa online-työnhallintaohjelmisto voi olla suureksi avuksi. Ohjelmisto voi auttaa mahdollisten riskialueiden tunnistamisessa ja mahdollistaa ennakoivien toimenpiteiden toteuttamisen riskien vaikutusten minimoimiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.