VirginiaChild Custody Law

Section(s):
VA. CODE ANN. § 20-124.2; 20-124.3

A. V každém případě, v němž se jedná o péči o nezletilé děti nebo o jejich návštěvy, ať už u obvodního nebo okresního soudu, musí soud po řádném zvážení všech skutečností neprodleně rozhodnout o úpravě péče o děti a jejich návštěv, včetně výživného a alimentů pro děti, a to před dalšími úvahami, které v dané věci vyvstanou. Soud může vydat předběžné opatření podle § 20-103. Postupy pro určení úpravy péče o děti a styku s nimi musí, pokud je to účelné a v souladu s cíli spravedlnosti, zachovávat důstojnost a zdroje členů rodiny. Jako alternativa k soudnímu řízení se ve vhodných případech použije mediace. Pokud je ve věcech péče o dítě a styku s ním použita mediace, může být jejím cílem vypracování návrhu řešícího rozvrh bydlení dítěte a způsob péče o něj a způsob, jakým budou v budoucnu řešeny spory mezi rodiči. b. Při určování péče soud přihlíží především k nejlepšímu zájmu dítěte. Soud zajistí nezletilým dětem častý a trvalý styk s oběma rodiči, je-li to vhodné, a podporuje rodiče, aby se podíleli na odpovědnosti za výchovu svých dětí. Ve vztahu mezi rodiči neplatí žádná právní domněnka nebo závěr ve prospěch jednoho z nich. Soud náležitě přihlíží k přednosti vztahu mezi rodiči a dětmi, ale může na základě jasných a přesvědčivých důkazů prokázat, že by to bylo v nejlepším zájmu dítěte, přiznat péči nebo návštěvy kterékoli jiné osobě s oprávněným zájmem. Soud může přiznat společnou péči nebo výlučnou péči.B1. V každém případě nebo řízení týkajícím se péče o dítě nebo styku s dítětem, pokud jde o jednoho z rodičů, může soud podle svého uvážení použít výraz „doba péče o dítě“ jako synonymum pro výraz „styk s dítětem“.C. Soud může nařídit, aby bylo placeno výživné na kterékoli dítě stran. Na žádost kterékoli ze stran může soud nařídit, aby bylo výživné placeno do svěřeneckého fondu pro zvláštní potřeby nebo na spořicí účet ABLE, jak je definován v § 23.1-700. Soud rovněž nařídí, že výživné bude nadále vypláceno na každé dítě starší 18 let, které (i) je studentem denního studia na střední škole, (ii) není samostatně výdělečně činné a (iii) žije v domácnosti strany, která žádá nebo dostává výživné, dokud toto dítě nedosáhne věku 19 let nebo nedokončí střední školu, podle toho, co nastane dříve. Soud může rovněž nařídit, aby bylo placeno nebo pokračovalo v placení výživného na každé dítě starší 18 let, které je a) těžce a trvale mentálně nebo fyzicky postižené a toto postižení existovalo před dosažením věku 18 let nebo 19 let, pokud dítě splňovalo požadavky uvedené v bodech i), ii) a iii); b) není schopno samostatného života a obživy a c) bydlí v domácnosti rodiče, který žádá nebo dostává výživné. Kromě toho může soud potvrdit dohodu nebo ujednání stran, které prodlužují vyživovací povinnost po době, kdy by jinak skončila podle zákona. Soud není oprávněn rozhodnout o výživném na děti splatném z pozůstalosti zemřelé strany. Soud může vydat další rozhodnutí, které považuje za vhodné, týkající se výživného pro nezletilé děti, včetně příkazu, aby jedna ze stran nebo obě strany poskytovaly zdravotní péči nebo peněžitou zdravotní podporu, případně obojí.D. V každém případě, kdy se jedná o péči o nezletilé děti nebo o styk s nimi, ať už u obvodního nebo okresního soudu, může soud nařídit nezávislé psychiatrické nebo psychologické vyšetření, které má soudu pomoci při určování nejlepšího zájmu dítěte. Soud může vydat příkaz, který považuje za vhodný, k úhradě nákladů na posudek stranami. E. Soud má trvalou pravomoc a příslušnost vydávat další příkazy nezbytné k provedení a vynucení jakéhokoli příkazu vydaného podle tohoto oddílu nebo § 20-103, včetně pravomoci trestat jako pohrdání soudem jakékoli úmyslné nedodržení ustanovení příkazu stranou. Rodič nebo jiná osoba, která má dítě v zákonné péči, může požádat soud o zákaz a soud může vydat příkaz k zákazu rodiči dítěte podat návrh týkající se péče o toto dítě a styku s ním po jakoukoli dobu až 10 let, pokud je to v nejlepším zájmu dítěte a tento rodič byl odsouzen za trestný čin podle zákonů Commonwealthu nebo v podstatě obdobného zákona jiného státu, Spojených států nebo jakékoli zahraniční jurisdikce, který představuje (i) vraždu nebo úmyslné zabití, nebo pokus o trestný čin, spiknutí nebo návod ke spáchání takového trestného činu, pokud obětí trestného činu bylo dítě rodiče, dítě, s nímž rodič v době spáchání trestného činu bydlel, nebo druhý rodič dítěte, nebo ii) trestný čin ublížení na zdraví s následkem těžké újmy na zdraví, trestný čin ublížení na zdraví s následkem těžké újmy na zdraví nebo trestný čin pohlavního zneužití, pokud obětí trestného činu bylo dítě rodiče nebo dítě, s nímž rodič v době spáchání trestného činu bydlel. Je-li podán takový návrh na zákaz podání návrhu na svěření dítěte do péče a styku s ním, soud ustanoví dítěti poručníka ad litem podle § 16.1-266.F. V každém případu nebo řízení o péči o dítě nebo o návštěvách, v němž je podle tohoto oddílu nebo § 20-103 vydán příkaz zakazující straně vyzvedávat dítě ze školy, soud nařídí straně takového případu nebo řízení, aby do tří pracovních dnů od doručení takového příkazu k péči o dítě nebo k návštěvám poskytla kopii takového příkazu škole, v níž je dítě zapsáno.Pokud má rozhodnutí o svěření dítěte do péče vliv na školní docházku dítěte, které je předmětem takového rozhodnutí o svěření dítěte do péče, a zakazuje účastníkovi řízení vyzvedávat dítě ze školy, nařídí soud účastníkovi řízení, aby poskytl kopii takového rozhodnutí o svěření dítěte do péče škole, ve které bude dítě zapsáno, a to do tří pracovních dnů od doručení takového rozhodnutí účastníkovi řízení. Takový příkaz nařizující účastníkovi řízení předložit kopii takového rozhodnutí o péči nebo návštěvách dále vyžaduje, aby takový účastník řízení při jakékoli následné změně zápisu dítěte do školy předložil kopii takového rozhodnutí o péči nebo návštěvách nové škole, do níž je dítě následně zapsáno, a to do tří pracovních dnů od takového zápisu.Pokud soud zjistí, že strana není schopna doručit nařízení o péči nebo návštěvách škole, sdělí soudu jméno ředitele a adresu školy a soud nechá nařízení zaslat řediteli školy poštou první třídy. žádné ustanovení tohoto oddílu nelze vykládat tak, že by vyžadovalo, aby zaměstnanci školy vykládali nebo prosazovali podmínky takového nařízení o péči nebo návštěvách.Při určování nejlepšího zájmu dítěte pro účely stanovení úpravy péče o dítě nebo styku s dítětem, včetně jakýchkoli nařízení pendente lite podle § 20-103, soud zohlední:1. věk a fyzický a duševní stav dítěte s náležitým přihlédnutím k měnícím se vývojovým potřebám dítěte;2. věk a fyzický a duševní stav každého z rodičů;3. věk a fyzický a duševní stav každého z rodičů;4. věk a fyzický a duševní stav každého z rodičů;5. věk a fyzický a duševní stav dítěte s náležitým přihlédnutím k měnícím se vývojovým potřebám dítěte. Vztah existující mezi každým rodičem a každým dítětem, s náležitým přihlédnutím k pozitivnímu zapojení do života dítěte, schopnosti přesně posoudit a uspokojit citové, intelektuální a fyzické potřeby dítěte;4. Potřeby dítěte, s náležitým přihlédnutím k dalším důležitým vztahům dítěte, mimo jiné včetně sourozenců, vrstevníků a členů širší rodiny;5. Vztah mezi rodiči a dítětem. Úloha, kterou každý z rodičů hrál a bude hrát v budoucnu při výchově a péči o dítě;6. Úloha, kterou každý z rodičů hraje a bude hrát v budoucnu při výchově a péči o dítě. Sklon každého z rodičů aktivně podporovat styk a vztah dítěte s druhým rodičem, včetně toho, zda některý z rodičů bezdůvodně neodepřel druhému rodiči styk s dítětem nebo návštěvu dítěte;7. Sklon každého z rodičů aktivně podporovat styk a vztah dítěte s druhým rodičem. Relativní ochota a prokázaná schopnost každého z rodičů udržovat úzký a trvalý vztah s dítětem a schopnost každého z rodičů spolupracovat a řešit spory týkající se záležitostí týkajících se dítěte;8. Způsob, jakým se rodiče snaží udržovat blízký a trvalý vztah s dítětem. Přiměřené preference dítěte, pokud soud usoudí, že dítě je přiměřeně inteligentní, chápavé, má přiměřený věk a zkušenosti, aby mohlo takové preference vyjádřit;9. Přiměřené preference dítěte. Jakákoli historie týrání v rodině, jak je tento pojem definován v § 16.1-228, nebo sexuálního zneužívání. Pokud soud zjistí takovou historii, může nepřihlížet k faktorům uvedeným v pododdílu 6; a10. Další faktory, které soud považuje za nezbytné a vhodné pro rozhodnutí.Soudce sdělí stranám základ rozhodnutí buď ústně, nebo písemně. S výjimkou případů souhlasných rozhodnutí o péči a návštěvách musí být v tomto sdělení uvedeny závěry soudce týkající se příslušných faktorů uvedených v tomto oddíle. 1994, c. 769; 1999, c. 634; 2000, c. 466; 2004, c. 221; 2009, c. 684; 2012, c. 358.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.