Federální zákony a tresty za sexting:

Tato advokátní kancelář zastupuje mladistvé a mladé muže a ženy obviněné z federálních trestných činů za výměnu fotografií a videí, na nichž jsou zobrazeni mladiství mladší 18 let nazí nebo při sexuálních aktech. Výměna těchto fotografií a videí se běžně označuje jako „sexting“. K sextingu dochází prostřednictvím textových zpráv, chatovacích aplikací, jako jsou Signal, Kik a WhattsApp, a online chatů a výměny e-mailů.

Federální trestné činy sextingu

Sexting nebo digitální chat, při kterém dochází k výměně pornografických snímků a jedna osoba je starší 18 let, ale druhá je mladší 18 let, může vést k federálnímu obvinění z trestných činů dětské pornografie a sexuálního zneužívání nezletilých. Sexting je zasílání explicitních obrázků druhé osobě pomocí digitálních zařízení. Tento čin je nezákonný a trestá se velmi vysokými tresty odnětí svobody, pokud se jedná o snímky nezletilých osob nebo pokud je nezletilá osoba vedena k tomu, aby vytvořila nebo poslala své snímky osobě starší 18 let.

Naneštěstí pro středoškoláky, kteří právě dovršili 18 let, federálové sexting teenagerů potírají. Pozorovali jsme a zastupovali středoškoláky, kteří byli vyšetřováni a obviněni z držení dětské pornografie, šíření dětské pornografie, navádění k vytváření dětské pornografie a vytváření dětské pornografie z činů, které tito studenti provádějí, aniž by si uvědomovali právní důsledky. Problémem těchto osmnáctiletých je, že subjekty na fotografiích jsou sami studenti, čímž se tvorba, držení a sdílení těchto snímků stává nezákonným.

On-line chatovací místnosti, textové zprávy nebo aplikace pro chatování v chytrých telefonech jsou běžnými metodami, které teenageři používají ke vzájemné komunikaci a posílání pornografických fotografií mezi sebou. Pokud je jeden z dospívajících mladší 18 let, může následovat federální obvinění.

Federální zákony o sextingu nicméně nevymezují věkovou podmínku pro stíhání. Hypoteticky tedy 16letý mladík, který požádá svou přítelkyni o nahou fotografii, může být technicky vzato obviněn podle těchto zákonů. O vznesení obvinění rozhodují federální vyšetřovatelé a federální státní zástupci.

Tabulka trestů za federální obvinění

Federální obvinění Popis Lety odnětí svobody
18 USC 2251 Sexuální zneužívání dětí 15-.30 let
18 USC 2422 Nátlak a svádění 10 let – doživotí
18 USC 2252 Materiály zobrazující sexuální zneužívání nezletilých 10-40 let
18 USC 1470 Předávání obscénních materiálů nezletilým 10-40 let
18 USC 1466A Obscénní zobrazování dětí 10-40 let

Vysvětlení zákonů &Sankce

18 U.S.C. § 2251
Sexuální vykořisťování dětí.

Článek 2251(a) zakazuje zaměstnávání, využívání, přesvědčování, navádění, svádění nebo nucení nezletilé osoby nebo přepravu nezletilé osoby v mezistátním nebo zahraničním obchodě s úmyslem, aby se nezletilá osoba účastnila jakéhokoli sexuálně explicitního jednání za účelem vytvoření jakéhokoli vizuálního zobrazení takového jednání;

odstavec 2251 písm. b) zakazuje rodičům, zákonným zástupcům nebo osobám, které mají nezletilou osobu v péči nebo nad ní vykonávají kontrolu, vědomě umožnit nezletilé osobě, aby se účastnila sexuálně explicitního chování za účelem výroby jakéhokoli vizuálního zobrazení takového chování;

odstavec 2251 písm. c) zakazuje zaměstnávat, využívat, přesvědčovat, navádět, lákat nebo nutit nezletilou osobu k jakémukoli sexuálně explicitnímu chování mimo území Spojených států za účelem vytvoření vizuálního zobrazení takového chování;

odstavec 2251 písm. d) zakazuje vědomě vytvářet, tisknout nebo zveřejňovat reklamu, která usiluje o získání, výměnu, koupi, výrobu, vystavení, distribuci nebo reprodukci jakéhokoli vizuálního vyobrazení nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování, nebo usiluje o získání nebo nabízí účast na jakémkoli sexuálním jednání nezletilé osoby nebo s ní za účelem vytvoření vizuálního vyobrazení takového chování.

Článek 2251 zahrnuje pokus a spiknutí a má zákonnou minimální trestní sazbu 15 let a maximální 30 let odnětí svobody.
Pokud má obžalovaný jedno předchozí odsouzení podle kapitoly 110, článku 1591, kapitoly 71, kapitoly 109A, kapitoly 117, článku 920 hlavy 10 nebo jakéhokoli obdobného státního odsouzení, je zákonná minimální trestní sazba 25 let a maximální 50 let odnětí svobody.

Pokud má obžalovaný dvě nebo více předchozích odsouzení, je zákonná minimální trestní sazba 35 let a maximální trestní sazba doživotí.

Pokud v průběhu trestného činu podle tohoto oddílu dojde v důsledku jednání k usmrcení osoby, je zákonná minimální trestní sazba 30 let a maximální trestní sazba doživotí a uplatní se trest smrti.

18 U.S.C. § 1466A
Obscénní vizuální zobrazení sexuálního zneužívání dětí.

Článek 1466A(a) zakazuje vědomě vyrábět, distribuovat, přijímat nebo držet s úmyslem distribuovat vizuální zobrazení jakéhokoli druhu (včetně kresby, karikatury, sochy, nebo malby), které zobrazuje nezletilou osobu při sexuálně explicitním chování a je obscénní, nebo zobrazuje (nebo vypadá, že zobrazuje) nezletilou osobu při grafické bestialitě, sadistickém nebo masochistickém zneužívání nebo pohlavním styku (včetně genitálně-genitálního, orálně-genitálního, análně-genitálního nebo orálně-análního). Takové vizuální zobrazení musí rovněž postrádat vážnou literární, uměleckou, politickou nebo vědeckou hodnotu. Článek 1466A(a) zahrnuje pokus a spiknutí a uvádí křížový odkaz na 18 U.S.C. § 2252A(b)(1) (viz níže) ohledně trestů.

Odstavec 1466A(b) zakazuje vědomé držení vizuálního zobrazení jakéhokoli druhu (včetně kresby, karikatury, sochy nebo malby), které zobrazuje nezletilou osobu při sexuálně explicitním chování a je obscénní, nebo zobrazuje (nebo se zdá, že zobrazuje) nezletilou osobu při grafické bestialitě, sadistickém nebo masochistickém zneužívání nebo pohlavním styku (včetně genitálně-genitálního, orálně-genitálního, análně-genitálního nebo orálně-análního). Takové vizuální zobrazení musí rovněž postrádat vážnou literární, uměleckou, politickou nebo vědeckou hodnotu. Ustanovení § 1466A(b) zahrnuje pokus a spiknutí a uvádí křížový odkaz na 18 U.S.C. § 2252A(b)(2) (viz níže), pokud jde o tresty.

Podle § 1466A(c) nemusí zobrazovaná nezletilá osoba skutečně existovat.

18 U.S.C. § 2252
Některé činnosti týkající se materiálů zahrnujících sexuální zneužívání nezletilých.

Článek 2252(a)(1) zakazuje vědomou přepravu nebo zasílání jakýmkoli způsobem (včetně počítače) jakéhokoli obrazového vyobrazení, pokud výroba obrazového vyobrazení zahrnuje využití nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování, a takové obrazové vyobrazení takové chování zobrazuje;
odstavec 2252 písm. a) bod 2 zakazuje vědomé přijímání nebo šíření jakéhokoli vizuálního zobrazení nebo vědomé rozmnožování jakéhokoli vizuálního zobrazení za účelem šíření, pokud je k výrobě vizuálního zobrazení použita nezletilá osoba, která se účastní sexuálně explicitního chování, a takové vizuální zobrazení takové chování zobrazuje;

odstavec 2252(a)(3) zakazuje vědomě prodávat nebo přechovávat s úmyslem prodat jakékoli vizuální zobrazení, pokud výroba vizuálního zobrazení zahrnuje použití nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování, a takové vizuální zobrazení takové chování zobrazuje;
odstavec 2252 písm. a) bod 4 zakazuje vědomé přechovávání jedné nebo více knih, časopisů, periodik, filmů, videokazet nebo jiných materiálů obsahujících vizuální vyobrazení, pokud výroba vizuálního vyobrazení zahrnuje použití nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního jednání, a takové vizuální vyobrazení takové jednání zobrazuje.

Podododstavce (a)(1), (a)(2) a (a)(3) zahrnují pokus a spiknutí a mají zákonnou minimální trestní sazbu 5 let a maximální trestní sazbu 20 let odnětí svobody. Pokud byl obžalovaný v minulosti odsouzen podle kapitoly 110, § 1591, kapitoly 71, kapitoly 109A, kapitoly 117, § 920 hlavy 10 nebo obdobného státního odsouzení, je zákonný minimální trest 15 let a maximální trest 40 let odnětí svobody.

Pododododstavec (a)(4) má zákonný maximální trest 10 let odnětí svobody. Pokud byl obžalovaný v minulosti odsouzen podle kapitoly 110, kapitoly 71, kapitoly 109A, kapitoly 117, oddílu 920 hlavy 10 nebo obdobného státního odsouzení, je zákonná minimální trestní sazba deset let a maximální trestní sazba 20 let odnětí svobody.

18 U.S.C. § 2252A
Některé činnosti týkající se materiálů představujících nebo obsahujících dětskou pornografii.

Odstavec 2252A(a)(1) zakazuje vědomé zasílání nebo přepravu či zasílání (včetně počítačového) jakékoli dětské pornografie;
odstavec 2252A(a)(2) zakazuje vědomé přijímání nebo distribuci jakékoli dětské pornografie nebo jakéhokoli materiálu, který obsahuje dětskou pornografii;

odstavec 2252A(a)(3) zakazuje vědomé rozmnožování jakékoli dětské pornografie za účelem jejího šíření (včetně šíření prostřednictvím počítače) nebo reklamu, propagaci, prezentaci, šíření nebo nabízení (včetně šíření prostřednictvím počítače) jakéhokoli materiálu, který obsahuje obscénní vizuální zobrazení nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování, nebo vizuální zobrazení skutečné nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování;
odstavec 2252A(a)(4) zakazuje vědomý prodej jakékoli dětské pornografie nebo její držení za účelem prodeje;

odstavec 2252A(a)(5) zakazuje vědomé přechovávání jakékoli knihy, časopisu, periodika, filmu, videokazety, počítačového disku nebo jiného materiálu, který obsahuje zobrazení dětské pornografie;

odstavec 2252A(a)(6) zakazuje vědomě distribuovat, nabízet, posílat nebo poskytovat nezletilé osobě jakékoli vizuální zobrazení (nebo to, co vypadá jako zobrazení) nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování, za účelem navádění nebo přesvědčování nezletilé osoby k účasti na nezákonné činnosti;

Článek 2252A(a)(7) zakazuje vědomou výrobu za účelem šíření nebo distribuci (včetně počítačové) dětské pornografie, která je upraveným nebo modifikovaným zobrazením identifikovatelné nezletilé osoby.

Podododstavce (a)(1), (a)(2), (a)(3), (a)(4) a (a)(6) zahrnují pokus a spiknutí a mají zákonnou minimální trestní sazbu 5 let a maximální 20 let odnětí svobody. Pokud byl obžalovaný v minulosti odsouzen podle kapitoly 110, § 1591, kapitoly 71, kapitoly 109A, kapitoly 117, § 920 hlavy 10 nebo obdobného státního odsouzení, je zákonná minimální trestní sazba 15 let a maximální 40 let odnětí svobody.

Pododododstavec (a)(5) zahrnuje pokus a spiknutí a má zákonnou maximální trestní sazbu 10 let odnětí svobody. Pokud byl obžalovaný v minulosti odsouzen podle kapitoly 110, kapitoly 71, kapitoly 109A, kapitoly 117, oddílu 920 hlavy 10 nebo obdobného státního odsouzení, je zákonná minimální trestní sazba deset let a maximální 20 let odnětí svobody.

Podododstavec (a)(7) zahrnuje pokusy a spiknutí a má zákonnou maximální trestní sazbu patnáct let odnětí svobody.

18 U.S.C. § 2422
Nátlak a svádění.

Podododstavec 2422(a) zakazuje vědomé přesvědčování, navádění, svádění nebo nucení jakékoli osoby k cestě za účelem provozování prostituce nebo jakékoli nezákonné sexuální činnosti. Odstavec 2422(a) zahrnuje i pokus a jeho maximální zákonná trestní sazba je 20 let odnětí svobody.

Odstavec 2422(b) zakazuje použití pošty nebo jakéhokoli zařízení či prostředku mezistátního obchodu k vědomému přesvědčování, navádění, svádění nebo
donucování jakékoli osoby mladší 18 let k provozování prostituce nebo jakékoli nezákonné sexuální činnosti. Článek 2422(b) zahrnuje
pokus a má zákonem stanovenou minimální trestní sazbu deset let a maximální trestní sazbu doživotí.

Federální zákony v plném znění

18 U.S. Code § 2422 – Nátlak a svádění

(a) Kdo vědomě přesvědčuje, navádí, svádí nebo nutí jakoukoli osobu, aby cestovala v mezistátním nebo zahraničním obchodě nebo na jakémkoli území nebo v držení Spojených států, aby se věnovala prostituci nebo jakékoli sexuální aktivitě, za kterou může být jakákoli osoba obviněna z trestného činu, nebo se o to pokusí, bude potrestán pokutou podle této hlavy nebo odnětím svobody až na 20 let nebo obojím.
(b) Kdo prostřednictvím pošty nebo jakéhokoli zařízení nebo prostředku mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v rámci zvláštní námořní a teritoriální jurisdikce Spojených států vědomě přesvědčuje, navádí, svádí nebo nutí jakoukoli osobu, která nedosáhla věku 18 let, k provozování prostituce nebo jakékoli sexuální činnosti, za kterou může být jakákoli osoba obviněna z trestného činu, nebo se o to pokusí, bude potrestán pokutou podle této hlavy a odnětím svobody na dobu nejméně 10 let nebo doživotím.

18 U.S. Code § 2251 – Sexuální vykořisťování dětí

(a) Každá osoba, která zaměstnává, využívá, přesvědčuje, navádí, svádí nebo nutí nezletilou osobu k tomu, aby se zapojila, nebo která nechá nezletilou osobu pomáhat jiné osobě, aby se zapojila, nebo která přepravuje nezletilou osobu v mezistátním nebo zahraničním obchodě nebo v souvislosti s ním, nebo na jakémkoli území nebo v držení Spojených států s úmyslem, aby se taková nezletilá osoba účastnila jakéhokoli sexuálně explicitního chování za účelem vytvoření jakéhokoli vizuálního zobrazení takového chování nebo za účelem přenosu živého vizuálního zobrazení takového chování, bude potrestán podle písmene e), jestliže taková osoba ví nebo má důvod vědět, že takové vizuální zobrazení bude přepravováno nebo přenášeno jakýmikoli prostředky nebo zařízeními mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodu nebo v obchodu ovlivňujícím mezistátní nebo zahraniční obchod nebo zasíláno poštou, jestliže takové vizuální zobrazení bylo vyrobeno nebo přenášeno s použitím materiálů, které byly zaslány poštou, odeslány nebo přepraveny v mezistátním nebo zahraničním obchodu nebo v obchodu ovlivňujícím mezistátní nebo zahraniční obchod jakýmikoli prostředky, včetně počítače, nebo jestliže takové vizuální zobrazení bylo skutečně přepravováno nebo přenášeno jakýmikoli prostředky nebo zařízeními mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodu nebo v obchodu ovlivňujícím mezistátní nebo zahraniční obchod nebo zasláno poštou.

(b) Každý rodič, zákonný zástupce nebo osoba, která má nezletilého v péči nebo nad ním vykonává dohled, který vědomě umožní takovému nezletilému, aby se účastnil sexuálně explicitního chování nebo aby pomáhal jiné osobě účastnit se takového chování za účelem vytvoření jakéhokoli vizuálního zobrazení takového chování nebo za účelem přenosu živého vizuálního zobrazení takového chování, bude potrestán podle písmene e) tohoto oddílu, pokud takový rodič, zákonný zástupce, nebo osoba ví nebo má důvod vědět, že takové vizuální zobrazení bude přepravováno nebo přenášeno s použitím jakýchkoli prostředků nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodě nebo při ovlivňování mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo zasíláno poštou, pokud bylo takové vizuální zobrazení vyrobeno nebo přenášeno s použitím materiálů, které byly zaslány poštou, odeslány nebo přepraveny v mezistátním nebo zahraničním obchodě nebo při ovlivňování mezistátního nebo zahraničního obchodu jakýmkoli způsobem, včetně počítače, nebo pokud bylo takové vizuální zobrazení skutečně přepravováno nebo přenášeno s použitím jakýchkoli prostředků nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo při ovlivňování mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo zasláno poštou.
(c)

(1) Osoba, která za okolností popsaných v odstavci 2 zaměstná, využije, přesvědčí, přiměje, zláká nebo donutí nezletilou osobu, aby se účastnila jakéhokoli sexuálně explicitního jednání, nebo která nechá nezletilou osobu pomáhat jiné osobě, aby se účastnila jakéhokoli sexuálně explicitního jednání mimo území Spojených států, jejich území nebo majetků, za účelem vytvoření jakéhokoli vizuálního zobrazení takového jednání, bude potrestána podle pododdílu e).
(2) Okolnost uvedená v odstavci 1 spočívá v tom, že-

(A) osoba zamýšlí takové vizuální zobrazení dopravit do Spojených států, jejich území nebo vlastnictví jakýmkoli způsobem, včetně použití jakéhokoli prostředku nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo pošty, nebo
(B) osoba dopraví takové vizuální zobrazení do Spojených států, jejich území nebo vlastnictví jakýmkoli způsobem, včetně použití jakéhokoli prostředku nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo pošty.

(d)

(1) Každá osoba, která za okolností popsaných v odstavci 2 vědomě vyhotoví, vytiskne nebo zveřejní nebo nechá vyhotovit, vytisknout nebo zveřejnit jakékoli oznámení nebo reklamu, která žádá nebo nabízí –

(A) přijetí, výměnu, koupi, výrobu, vystavení, distribuci nebo reprodukci jakéhokoli vizuálního zobrazení, pokud výroba takového vizuálního zobrazení zahrnuje použití nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování, a takové vizuální zobrazení takové chování zobrazuje; nebo
(B) účast na jakémkoli sexuálně explicitním jednání nezletilé osoby nebo s nezletilou osobou za účelem výroby vizuálního zobrazení takového jednání;
bude potrestán podle písmene e).

(2) Okolnost uvedená v odstavci 1 spočívá v tom, že-

(A) taková osoba ví nebo má důvod vědět, že takové oznámení nebo reklama budou přepravovány jakýmkoli prostředkem nebo zařízením mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodě nebo jej ovlivňují jakýmikoli prostředky včetně počítačových nebo zasílaných poštou; nebo
(B) takové oznámení nebo reklama jsou přepravovány jakýmkoli prostředkem nebo zařízením mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodu nebo jej ovlivňují jakýmkoli způsobem, včetně počítačového nebo zasílaného poštou.

(e) Každá osoba, která poruší nebo se pokusí porušit tento oddíl nebo se o to spikne, bude potrestána pokutou podle této hlavy a odnětím svobody na dobu nejméně 15 let a nejvýše 30 let; pokud však taková osoba byla již jednou odsouzena podle této kapitoly, § 1591, kapitola 71, kapitola 109A, nebo kapitoly 117, nebo podle oddílu 920 hlavy 10 (článek 120 Jednotného vojenského soudního řádu), nebo podle zákonů jakéhokoli státu týkajících se závažného pohlavního zneužívání, pohlavního zneužívání, zneužívání pohlavního styku s nezletilým nebo svěřencem nebo obchodování s dětmi za účelem pohlavního styku, nebo výroby, držení, přijímání, zasílání, prodeji, distribuci, přepravě nebo převozu dětské pornografie, bude taková osoba potrestána pokutou podle této hlavy a odnětím svobody na dobu nejméně 25 let a nejvýše 50 let, avšak pokud má taková osoba 2 nebo více předchozích odsouzení podle této kapitoly, kapitoly 71, kapitoly 109A, nebo kapitoly 117 nebo podle oddílu 920 hlavy 10 (článek 120 Jednotného vojenského soudního řádu) nebo podle zákonů kteréhokoli státu týkajících se sexuálního zneužívání dětí, bude taková osoba potrestána pokutou podle této hlavy a odnětím svobody na dobu nejméně 35 let a nejvýše na doživotí. Každá organizace, která poruší nebo se pokusí porušit tento oddíl nebo se o to spikne, bude potrestána pokutou podle této hlavy. Kdo se v rámci trestného činu podle tohoto oddílu dopustí jednání, které má za následek smrt osoby, bude potrestán smrtí nebo odnětím svobody na dobu nejméně 30 let nebo na doživotí.

18 U.S. Code § 2252 – Určité činnosti týkající se materiálů zahrnujících sexuální zneužívání nezletilých osob

(a) Kdo-

(1) vědomě přepravuje nebo odesílá s použitím jakéhokoli prostředku nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodě nebo v něm jakýmkoli způsobem, včetně počítače nebo pošty, jakékoli vizuální zobrazení, jestliže-

(A) výroba takového vizuálního zobrazení zahrnuje použití nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování; a
(B) takové vizuální zobrazení je zobrazením takového chování;

(2) vědomě přijímá nebo šíří jakékoli vizuální zobrazení s použitím jakéhokoli prostředku nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo které bylo zasláno poštou nebo bylo odesláno nebo přepraveno v mezistátním nebo zahraničním obchodu nebo jej ovlivňuje nebo které obsahuje materiály, které byly zaslány poštou nebo takto odeslány nebo přepraveny, jakýmkoli způsobem, včetně počítače, nebo vědomě reprodukuje jakékoli vizuální zobrazení za účelem jeho šíření jakýmkoli prostředkem nebo zařízením mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodě nebo při ovlivňování mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo prostřednictvím poštovních zásilek, pokud-

(A) výroba takového vizuálního zobrazení zahrnuje použití nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování; a
(B) takové vizuální zobrazení je zobrazením takového jednání;

(3) buď-

(A) ve zvláštní námořní a teritoriální jurisdikci Spojených států nebo na jakémkoli pozemku či budově vlastněné, pronajaté nebo jinak užívané vládou Spojených států nebo pod její kontrolou nebo v zemi indiánů, jak je definována v oddíle 1151 této hlavy, vědomě prodá nebo přechovává s úmyslem prodat jakékoli vizuální zobrazení; nebo
(B) vědomě prodává nebo přechovává s úmyslem prodat jakékoli vizuální vyobrazení, které bylo zasláno poštou, odesláno nebo přepraveno pomocí jakéhokoli prostředku nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo bylo odesláno nebo přepraveno v mezistátním nebo zahraničním obchodu nebo na něj mělo vliv, nebo které bylo vyrobeno s použitím materiálů, které byly zaslány poštou nebo takto odeslány či přepraveny s použitím jakéhokoli prostředku nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu, včetně počítače, pokud-

(i) výroba takového vizuálního zobrazení zahrnuje použití nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování; a
(ii) takové vizuální zobrazení je zobrazením takového chování; nebo

(4) buď-

(A) ve zvláštní námořní a teritoriální jurisdikci Spojených států nebo na jakémkoli pozemku či budově, které jsou ve vlastnictví, pronájmu nebo jiném užívání vlády Spojených států nebo pod její kontrolou, nebo v indiánské zemi, jak je definována v oddíle 1151 této hlavy, vědomě přechovává 1 nebo více knih, časopisů, periodik, filmů, videokazet nebo jiných materiálů, které obsahují jakékoli vizuální zobrazení, nebo k nim vědomě přistupuje s úmyslem je prohlížet; nebo
(B) vědomě přechovává nebo vědomě zpřístupňuje s úmyslem prohlížet 1 nebo více knih, časopisů, periodik, filmů, videokazet nebo jiných materiálů, které obsahují jakékoli vizuální zobrazení, které byly zaslány poštou nebo byly odeslány nebo přepraveny s použitím jakýchkoli prostředků nebo zařízení mezistátního nebo zahraničního obchodu nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodu nebo při něm, nebo které bylo vyrobeno s použitím materiálů, které byly zaslány poštou nebo takto zaslány či přepraveny, jakýmikoli prostředky včetně počítače, pokud-

(i) výroba takového vizuálního zobrazení zahrnuje použití nezletilé osoby, která se účastní sexuálně explicitního chování; a
(ii) takové vizuální zobrazení je zobrazením takového chování;
bude potrestáno podle písmene b) tohoto oddílu.

(b)

(1) Kdo poruší odstavec (1), (2) nebo (3) pododdílu (a), nebo se o to pokusí nebo se k tomu spikne, bude potrestán pokutou podle této hlavy a odnětím svobody na dobu nejméně 5 let a nejvýše 20 let, pokud však taková osoba byla dříve odsouzena podle této kapitoly, oddílu 1591, kapitoly 71, kapitoly 109A nebo kapitoly 117 nebo podle oddílu 920 hlavy 10 (článek 120 Jednotného kodexu vojenské justice), nebo podle zákonů kteréhokoli státu týkajících se závažného pohlavního zneužívání, pohlavního zneužívání nebo zneužívání nezletilých nebo svěřenců nebo výroby, držení, přijímání, zasílání, prodeje, distribuce, zasílání nebo přepravy dětské pornografie nebo obchodování s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování, bude taková osoba potrestána pokutou podle této hlavy a odnětím svobody na dobu nejméně 15 let a nejvýše 40 let.
(2) Kdo poruší odstavec 4 písm. a) nebo se o to pokusí nebo se o to spikne, bude potrestán pokutou podle této hlavy nebo odnětím svobody na dobu nejvýše 10 let nebo obojím, avšak pokud se jakékoli vizuální zobrazení, které bylo součástí trestného činu, týkalo předpubertální nezletilé osoby nebo nezletilé osoby, která nedosáhla věku 12 let, bude taková osoba potrestána pokutou podle této hlavy a odnětím svobody na dobu nejvýše 20 let, nebo pokud byla taková osoba v minulosti odsouzena podle této kapitoly, kapitoly 71, kapitoly 109A, nebo kapitoly 117, nebo podle oddílu 920 hlavy 10 (článek 120 Jednotného vojenského soudního řádu), nebo podle zákonů kteréhokoli státu týkajících se závažného pohlavního zneužívání, pohlavního zneužívání nebo zneužívání nezletilých nebo svěřenců nebo výroby, držení, přijímání, zasílání, prodeje, distribuce, přepravy nebo přepravy dětské pornografie, bude taková osoba potrestána pokutou podle této hlavy a odnětím svobody na dobu nejméně 10 let a nejvýše 20 let.

(c)Pozitivní obrana.-Příznivou obhajobou proti obvinění z porušení odstavce 4 pododdílu a) je skutečnost, že obžalovaný-

(1) vlastnil méně než tři věci obsahující jakékoli vizuální zobrazení zakázané tímto odstavcem; a
(2) neprodleně a v dobré víře, aniž by si ponechal nebo umožnil přístup k jakémukoli vizuálnímu zobrazení nebo jeho kopii jiné osobě než orgánu činnému v trestním řízení –

(A) podnikl přiměřené kroky ke zničení každého takového vizuálního zobrazení; nebo
(B) oznámil věc orgánu činnému v trestním řízení a umožnil tomuto orgánu přístup ke každému takovému vizuálnímu zobrazení.

18 U.S. Code § 1470 – Přenos obscénních materiálů nezletilým osobám

Kdo za použití pošty nebo jakéhokoli zařízení či prostředku mezistátního nebo zahraničního obchodu vědomě přenese obscénní materiál jiné osobě, která nedosáhla věku 16 let, s vědomím, že tato jiná osoba nedosáhla věku 16 let, nebo se o to pokusí, bude potrestán pokutou podle této hlavy, odnětím svobody až na 10 let nebo obojím.

18 U.S. Code § 1466A – Obscénní vizuální zobrazení sexuálního zneužívání dětí

(a)Obecně.-Každá osoba, která za okolností popsaných v pododdílu d) vědomě vyrobí, distribuuje, obdrží nebo přechovává s úmyslem distribuovat vizuální zobrazení jakéhokoli druhu, včetně kresby, karikatury, sochy nebo malby, které-
(1)
(A) zobrazuje nezletilou osobu při sexuálně explicitním chování; a
(B) je obscénní; nebo
(2)
(A) zobrazuje obraz, který je nebo vypadá jako obraz, na němž se nezletilá osoba účastní grafické bestiality, sadistického nebo masochistického zneužívání nebo pohlavního styku, včetně genitálně-genitálního, orálně-genitálního, análně-genitálního nebo orálně-análního, ať už mezi osobami stejného nebo opačného pohlaví; a
(B) nemá závažnou literární, uměleckou, politickou nebo vědeckou hodnotu;
nebo se o to pokusí nebo se o to spikne, podléhá trestům stanoveným v § 2252A(b)(1), včetně trestů stanovených pro případy předchozího odsouzení.
(b)Další trestné činy.-Každá osoba, která za okolností popsaných v pododdílu d) vědomě přechovává vizuální zobrazení jakéhokoli druhu, včetně kresby, karikatury, sochy nebo malby, které-
(1)
(A) zobrazuje nezletilou osobu při sexuálně explicitním chování; a
(B) je obscénní; nebo
(2)
(A) zobrazuje obraz, který je nebo vypadá jako obraz, na němž se nezletilá osoba účastní grafické bestiality, sadistického nebo masochistického zneužívání nebo pohlavního styku, včetně genitálně-genitálního, orálně-genitálního, análně-genitálního nebo orálně-análního, ať už mezi osobami stejného nebo opačného pohlaví; a
(B) nemá závažnou literární, uměleckou, politickou nebo vědeckou hodnotu;
nebo se o to pokusí nebo se o to spikne, podléhá trestům stanoveným v § 2252A(b)(2), včetně trestů stanovených pro případy předchozího odsouzení.
(c)Nevyžadovaný prvek trestného činu.
Není vyžadovaným prvkem trestného činu podle tohoto oddílu, aby skutečně existovala zobrazená nezletilá osoba.
(d)Okolnosti.-Okolností uvedenou v písmenech a) a b) je, že-
(1) jakékoli sdělení, které je součástí trestného činu nebo je k němu učiněno, je sdělováno nebo přepravováno poštou nebo v mezistátním či zahraničním obchodě jakýmkoli způsobem, včetně počítače, nebo je ke spáchání trestného činu nebo k jeho podpoře jinak použit jakýkoli prostředek nebo nástroj mezistátního či zahraničního obchodu;
(2) jakákoli komunikace zapojená do trestného činu nebo učiněná na jeho podporu předpokládá přenos nebo přepravu vizuálního zobrazení poštou nebo v mezistátním nebo zahraničním obchodě jakýmkoli způsobem, včetně počítače;
(3) jakákoli osoba cestuje nebo je přepravována v mezistátním nebo zahraničním obchodě při páchání nebo na podporu páchání trestného činu;
(4) jakékoli vizuální vyobrazení zapojené do trestného činu bylo zasláno poštou nebo bylo zasláno nebo přepraveno v mezistátním nebo zahraničním obchodě jakýmkoli způsobem, včetně počítače, nebo bylo vyrobeno s použitím materiálů, které byly zaslány poštou nebo které byly zaslány nebo přepraveny v mezistátním nebo zahraničním obchodě jakýmkoli způsobem, včetně počítače; nebo
(5) trestný čin byl spáchán ve zvláštní námořní a teritoriální jurisdikci Spojených států nebo na jakémkoli území nebo v držení Spojených států.
(e)Pozitivní obrana.-Pozitivní obhajobou proti obvinění z porušení pododdílu b) je, že obviněný –
(1) vlastnil méně než 3 taková vizuální zobrazení; a
(2) neprodleně a v dobré víře, aniž by si ponechal nebo umožnil přístup ke každému takovému vizuálnímu zobrazení jiné osobě než orgánu činnému v trestním řízení –
(A) podnikl přiměřené kroky ke zničení každého takového vizuálního zobrazení; nebo
(B) oznámil věc orgánu činnému v trestním řízení a umožnil tomuto orgánu přístup ke každému takovému vizuálnímu zobrazení.
(f)Definice.-Pro účely tohoto oddílu-
(1) pojem „vizuální zobrazení“ zahrnuje nevyvolaný film a videokazetu a data uložená na počítačovém disku nebo elektronickými prostředky, která lze převést na vizuální zobrazení, a rovněž zahrnuje jakoukoli fotografii, film, video, obrázek, digitální obraz nebo obrázek, počítačový obraz nebo obrázek nebo obraz nebo obrázek vytvořený počítačem, ať už je zhotoven nebo vytvořen elektronickými, mechanickými nebo jinými prostředky;
(2) pojem „sexuálně explicitní chování“ má význam daný tomuto pojmu v § 2256 odst. 2 (A) nebo 2256 odst. 2 (B); a
(3) pojem „grafický“, je-li použit v souvislosti se zobrazením sexuálně explicitního chování, znamená, že divák může pozorovat jakoukoli část genitálií nebo pubické oblasti jakékoli zobrazené osoby nebo zvířete během jakékoli části doby, kdy je sexuálně explicitní chování zobrazeno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.